Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis z 19. setkání

DATUM:** 19.11.2020 v 10.00 hod**

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list

VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Schválení Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021-2030 (Osman, R., Šerý, O., Rossi, E.)
 2. Vypořádání připomínek k pilotní verzi webu PSpBB (Martínek, J.)
 3. Představení příprav vzniku metodiky úprav městských bytů (Antonovičová, M., Rossi, E.)
 4. Výzva k vytvoření metodického doporučení pro přístupnost videí (titulky, ČZJ) zveřejňovaných městem (Osman, R., Rossi, E.)
 5. Informace o průběhu konzultací, obecné problémy (Antonovičová, M.)
 6. Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Zahájení: Rossi přivítala všechny přítomné a omluvila 1. náměstka primátorky města Brna Mgr. Petra Hladíka ze setkání. Setkání probíhalo také online vzhledem ke koronavirové pandemii.

1. Schválení Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021-2030 (Osman, R., Šerý, O., Rossi, E.)

Rossi krátce uvedla, informovala členy PSpBB o procesu projednávání a schvalování Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021 – 2030 v orgánech města, následně předala slovo R. Osmanovi. Osman probral proces připomínkování a jejich vypořádání a představil finální podobu dokumentu.

Komentáře:

Osman: v ISu diskuse – Antonovičová, Viková, Rossi, Osman – harmonogram výkopových prací a harmonogram rekonstrukcí.

Rossi. vyzvala všechny přítomné v sále i online k hlasování.

Hlasování:

Členové PSpBB přítomni v sále i online většinou hlasů schválili Strategický plán (Zigalová se zdržela hlasování)

Závěr:

Členové PSpBB schválili Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021-2030.

2. Vypořádání připomínek k pilotní verzi webu PSpBB (Martínek, J.)

Martínek seznámil s vypořádáním připomínek k pilotní verzi webu PSpBB. uvedl že jich bylo mnoho.

Připomínky rozdělil na 4 druhy:

 • obecné

 • upozornění na chyby

 • strukturní

 • obsahové

Martínek všechny členy PSpBB ujistil, že připomínky jsou vítány i nadále, na příští setkání PSpBB připraví další vlnu připomínek (vč. nových podnětů). Tvorba webu totiž nikdy nekončí!!

Osman upozornil, že je třeba se více zamyslet nad výčtem organizací pracujících v této oblasti – jde zejména o správu a následnou aktualizaci informací.

Komentáře:

Rossi: web bude k dispozici k připomínkování v ISu, seznam organizací je též k dispozici k připomínkování a komentářům.

Konečný: zdůraznil, že před spuštěním webu je nutné zkontrolovat příspěvky dobré praxí, neboť jsou tam mylné informace, Osman: vysvětlil, že dobré praxe byly umístěny pro ilustraci – nejsou ještě ve finální podobě

Rossi: web projde důkladnou kontrolou před samotným uvedením do provozu.

Antonovičová: jestli může být na webu informace o konferencích, různých akcích?

Rossi: pozvánky různých akcí tam budou vloženy, pokud budou zaslány Rossi.

Martínek: rovněž tam budou vkládány aktuality.

Rossi: nyní se bude pracovat na finální podobě a poté budou všichni vyzvání, aby shlédli web a následně připomínkovali a své poznatky zapsali di ISu.

Informace v ISu slouží pro interní potřebu členů PSpBB a bude nadále funkční, web bude pro veřejnost a bude z ISu pouze čerpat omezená data.

Závěr:

Členové PSpBB souhlasili s tímto postupem vypořádání připomínek.

3.** Představení příprav vzniku metodiky úprav městských bytů (Antonovičová, M., Rossi,**E.)

Rossi: PSpBB byl oslovený MČ Brno-střed pro vytipování bytů pro jednotlivé skupiny uživatelů. Antonovičová představila přípravu vzniku metodiky úprav městských bytů:

 1. stručný seznam bodů týkajících se bezbariérové přístupnosti domů (pro doplnění pasportu): zasláno na MČ (viz IS úkol č. 255).
 2. návrh na parametry bytu se sníženými nároky na bezbariérové užívání (byt pro seniory nebo zdatnější uživatele na menším vozíku, pro uživatele se zrakovým nebo sluchovým omezením): rozpracováno, na ověření nastavených parametrů proběhlo místní šetření – 3 domy v centru, v každém 1 volný byt

Komentáře:

Rossi: určeno pro pasporty bytových domů,

 • obecná přístupnost (schody, výtahy, obecné informace. o bezbariérovosti, jak se tam člověk dostane)

 • konkrétní žádosti bytů – základní parametry, požadavek – pro seniory, jiné skupiny, např. nedoslýchaví, špatně vidí, nebo mají pohybové omezení, ztráta sluchu je neviditelné postižení, rozpozná se teprve až při následné komunikaci – je bariérou při řešení bytové otázky uživatelů.

Osman: upozornil že je třeba řešit i okolí domu, těžko se může chtít po nějakém správci budov, aby řešil tuhle problematiku, je to třeba vyřešit.

Zajíček: KAM připravuje urbanisticko-architektonickou soutěž – bytové domy na nám. Míru pro obyvatele s hendikepem, seniory a samoživitele, metodika by se mohla využít.

Rossi: Antonovičová se spojí se Zajíčkem a pokusí se problematiku parametrů domů a jejich okolí vyřešit

Osman: DPMB – seznam obsahuje jen tram zastávky, jsou zmapovány i zastávky pro trolejbusy a autobusy?

Úkoly:

3.1. Rossi: dotaz na DPMB přístupnost trolejbusových a autobusových zastávek a jejich zmapování

4) Výzva k vytvoření metodického doporučení pro přístupnost videí (titulky, ČUJ) zveřejňovaných městem (Osman, R., Rossi, E.).

Osman představil metodické doporučení pro přístupnost videí, v této nepříznivé době (kovidu) se vše odehrává přes internet, bylo by vhodné vytvořit metodický list – základní možnosti pro titulkování videí.

Antonovičová: je to srozumitelné

Rossi: iniciovat vytvoření krátké metodiky/příručky na titulkování

Janča: titulky – kolegové by mohli sepsat základní informace

Zajíček: souhlasí

Úkoly:

4.1. Janča: zjistí možnosti titulkování

5) Informace o průběhu konzultací, obecné problémy (Antonovičová, M.)

Antonovičová: informace o akcích chodí, je toho poměrně hodně a do konce to snad zvládneme

 • bezbariérové trolejbusové zastávky nedostáváme – prodiskutovat s DPMB

Rossi: KAM – požadavek na řešení Mendlova nám.

 • chybí zasílání dokumentací k velkým stavbám – zejména OI

Zajíček: požadavek na zahrnutí do požadavků na vyjádření

Mikolášková: v investičním záměru to informace o předložení do PSpBB uvedena

Antonovičová: zvlášť projektová dokumentace pro nevidomé

Úkoly:

5.1. Rossi, Žůrek: zasílání dokumentací na úpravy trolejbusových a autobusových zastávek

6) Různé

Rossi: vyjednat termíny PSpBB na I. pololetí 2021 – předpoklad konec ledna, března, začátek června

SEZNAM ÚKOLŮ:

3.1. Rossi: dotaz na DPMB přístupnost trolejbusových a autobusových zastávek a jejich zmapování

4.1. Janča: zjistí možnosti titulkování

5.1. Rossi, Žůrek: zasílání dokumentací na úpravy trolejbusových a autobusových zastávek

Stáhnout ve formátu PDF