Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Bezbariérová nástupiště tramvajové smyčky: Obřany, Babická, Brno

Jakým způsobem lze realizovat bezbariérovou tramvajovou smyčku?

Ilustrační příběh

Je horké léto, Milan sedí na zahrádce své oblíbené hospody v brněnských Obřanech a popíjí pivo. Jeho pozornost upoutají dva vozíčkáři, kteří sedí u protějšího stolu. V poslední době totiž na místní cyklostezce začal vídat více vozíčkářů, než tomu bylo dříve. Navíc právě zaslechl, jak se mezi sebou baví o rekonstrukci nedaleké tramvajové smyčky. Milan se tedy osmělil a zeptal se vozíčkářů, kteří se představili jako Radek a Alena, zda si může přisednout. Ti mu následně popsali, jak si užívají toho, že už zhruba rok mohou do Obřan dorazit tramvají a projet se po cyklostezce. To dříve nebylo možné, jelikož člověk nikdy nevěděl, na které koleji tramvaj zastaví, a pouze pokud zastavila na koleji přímo u nástupního ostrůvku, bylo možné tuto zastávku využít. Jelikož však vždy existovala možnost, že tramvaj zastaví na té vzdálenější koleji, ze které je výstup až na úroveň vozovky, raději tuto zastávku vůbec nevyužívali.

Bariérový výstup do vozovky z koleje vzdálenější od nástupiště

Analýza

 1. Většina tramvajových smyček není bezbariérově upravena právě z důvodů větvení kolejí.
 2. Pokud se vybuduje bezbariérové nástupiště na tramvajové smyčce až po rozdvojení kolejí (v případě výstupu) nebo před spojením kolejí (v případě nástupu), slouží zpravidla pouze pro jednu kolej.
 3. Část bezbariérových smyček tak vlastně umožňuje bezbariérový nástup či výstup pouze z jedné koleje.

Návrh

 1. V případě tramvajových smyček nalézt rovný úsek ještě před rozdvojením kolejí pro výstup, resp. až po spojení kolejí pro nástup, tak aby mohlo nové bezbariérové nástupiště sloužit pro všechny spoje.

Konkrétní realizace v Brně

Dopravní podnik města Brna provádí společně s městem Brnem už několik let modernizaci jednotlivých úseků tramvajových tratí, jejichž součástí je také budování bezbariérových nástupišť na zastávkách, a to včetně tramvajových smyček.

V případě tramvajové smyčky Obřany, Babická byla v létě roku 2018 provedena rekonstrukce, která umožnila vybudování dvou bezbariérových nástupišť (pro výstup a nástup). Jedná se o nástupiště s nájezdovými rampami, kdy výška nástupní hrany odpovídá normě a vysunutá plošina z tramvaje má předepsaný sklon. Důležitost této rekonstrukce spočívá také v tom, že se jedná o jednu z prvních tramvajových smyček, kde se podařilo vybudovat bezbariérové nástupiště pro výstup v místě před rozdvojením kolejí a pro nástup v místě po spojení dvou kolejí. Toto řešení umožňuje využití bezbariérových nástupišť pro všechny spoje, které do smyčky přijíždějí, resp. z ní vyjíždějí (toto například neumožňuje řešení u smyček Bystrc, Ečerova či Lesná, Čertova rokle, kde tak v bezbariérovém režimu funguje pouze pravá kolej).

Bezbariérové nástupiště před rozdvojením tramvajových kolejí

Časová osa

 • 2010:

  začátek rekonstrukce tramvajových zastávek do bezbariérové podoby

 • květen 2018:

  přípravné práce na rekonstrukci tramvajové smyčky Obřany, Babická

 • červen 2018:

  začátek rekonstrukce tramvajové smyčky Obřany, Babická

 • září 2018:

  konec rekonstrukce tramvajové smyčky Obřany, Babická

Omezení řešení

 • U tramvajové smyčky může být (téměř) nemožné vzhledem k tvaru okolního terénu, zástavby a vedení dopravní infrastruktury vybudovat bezbariérová nástupiště před rozdvojením kolejí pro výstup či po spojení dvou kolejí pro nástup.
 • Z výše popsaných důvodů je rekonstrukce tramvajových smyček do bezbariérové podoby mnohdy finančně nákladnější oproti „klasickým“ tramvajovým zastávkám.
 • V případě tramvajové smyčky Obřany, Babická chybí vodicí linie podél nástupiště (chybí obrubník mezi nástupištěm a trávníkem).

Závěry

 • Dopravní podnik města Brna postupně rekonstruuje svá tramvajová nástupiště do podoby bezbariérových nástupišť. Tramvajové smyčky patří mezi ta složitější nástupiště. Je to dáno jejich tvarem a často dvěma kolejemi vedle sebe.
 • Nicméně pokud je to aspoň trochu možné, je vhodné vybudovat bezbariérová nástupiště pro výstup před rozdvojením kolejím a pro nástup po spojení dvou kolejí.
 • Vybudování bezbariérových tramvajových smyček usnadňuje lidem s pohybovými omezeními, ale i rodinám s dětmi přístup do přírody v zázemí měst.

Slovníček

vodicí linie

Hmatem rozpoznatelná linie, která slouží k orientaci osob se zrakovým znevýhodněním při pohybu v prostoru. Vodicí linie rozlišujeme na přirozené vodicí linie a umělé vodicí linie. Přirozená vodicí linie je preferovanější. Jedná se především o přirozené součásti prostoru jako stěna domu, podezdívka plotu nebo obrubník trávníku, naopak v žádném případě není vhodnou vodicí linií obrubník chodníku na hraně vozovky. Umělá vodicí linie je speciálně vytvořený stavební prvek, který tvoří zpravidla podélné drážky, čímž je umožněna hmatová identifikace holí nebo nášlapem. Tento typ bývá využíván v případě, kdy není možné v prostoru využít přirozené vodicí linie.