Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022—2023

Tento akční plán vychází z dokumentu „Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030“, který je střednědobým koncepčním dokumentem, jenž slouží primárně pro potřeby Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno (PSpBB). Strategický plán vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky s názvem „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“ (TL01000013) a zároveň byl schválen Zastupitelstvem města Brna dne 8. 12. 2020.

S ohledem na plnění strategického dokumentu je jeho realizace rozdělena do dvouletých intervalů, v rámci kterých je průběžné plnění monitorováno a vyhodnocováno. Realizace v tomto intervalu je definována Akčním plánem. Akční plán pro období 2022–2023 představuje první baterii aktivit směřujících k naplňování stanovených opatření v rámci definovaných priorit a strategických cílů. Finanční prostředky potřebné k realizaci aktivit tohoto akčního plánu pro období roku 2022 byly zahrnuty do návrhu rozpočtu města Brna pro rok 2022 pro kapitolu zdravotnictví a dopravy.

Rovněž „Akční plán pro postupné odstraňování bariér 2022–2023“ vznikl v rámci projektu Technologické agentury České republiky s názvem „Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města“ (TL01000013).

Akční plán byl statutárním městem Brnem přijat jeho schválením dne 7. 12. 2021 v Zastupitelstvu města Brna.

Stáhnout ve formátu PDF