Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Statut Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno

I. Základní ustanovení

Rada města Brna zřídila jako svůj poradní a iniciativní orgán v otázkách řešení přístupnosti města Brna a odstraňování bariér „Poradní sbor pro bezbariérové Brno“ (dále jen „sbor“). Sbor byl zřízen k 1. 3. 2017.

II. Poslání sboru

Poradní sbor sdružuje osobnosti, které se významným způsobem podílejí na aktivitách zaměřených na řešení přístupnosti města a odstraňování bariér pro osoby s omezenou schopností pohybu. Posláním sboru je zajištění vytváření přístupného prostředí tj. prostředí, které umožní bezpečný a samostatný pohyb a užívání všem uživatelům bez ohledu na jejich schopnosti, znalosti, zdravotní stav a postupné odstraňování stávajících bariér.

III. Úkoly a činnost sboru

Poradní sbor zejména:

 • průběžně sleduje a hodnotí vývoj v oblasti přístupnosti ve městě Brně,
 • dává podněty ke koncepčnímu řešení závažných problémů v oblastech, které se týkají přístupnosti města pro osoby s omezenou schopností pohybu,
 • připravuje podklady, stanoviska a návrhy na základě vyžádání Rady města Brna, náměstků primátora nebo členů RMB.
 • předkládá návrhy na opatření pro realizaci koncepce řešení přístupnosti města Brna pro osoby s omezenou schopností pohybu,
 • připomínkuje záměry města Brna, jeho organizací a dalších předložených materiálů z hlediska bezbariérovosti,
 • konzultuje projektové dokumentace, prostřednictvím kompetentních osob/institucí zajišťuje dohled nad průběhem staveb a účast na stavebních řízeních,
 • koordinuje rozvojové a investiční záměry na úrovni města, spolupráci mezi jednotlivými odbory, organizacemi města a městskými částmi v oblasti bezbariérovosti,
 • spolupracuje se zástupci cílových skupin (osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny ad.), řeší konkrétní problémy,
 • iniciuje aktivity spojené se zpřístupňováním města,
 • vytváří a spolupracuje na koncepčních materiálech, spolupracuje na vytváření metodik týkajících se bezbariérovosti v různých oblastech (bydlení, doprava…) s možností připomínkovat vznikající materiály a vyjadřovat se a navrhovat úpravy u již existujících,
 • o své činnosti informuje nejméně 1x ročně Radu města Brna,
 • projednává a posuzuje projekty v rámci programu lehce odstranitelných bariér a navrhuje financování jednotlivých projektů,
 • spolupracuje s Odborem investičním, Odborem dopravy, Odborem zdraví, Oddělením předprojektové přípravy staveb, DPMB, TSB, BKom, KAM, VZMB,
 • vyjadřuje se k plánovaným investičním záměrům z hlediska bezbariérovosti na následující roky.

IV.Členství ve sboru

 1. Členy sboru jmenuje a odvolává Rada města Brna.

 2. Členství ve sboru je na dobu neurčitou.

 3. Členové poradního sboru vykonávají svou činnost bez nároku na finanční odměnu. Výjimkou budou odborné činnosti vyplývající z úkolů poradního sboru (vypracování odborných stanovisek, konzultační činnost, kontrola projektových dokumentací, účast na kontrolních dnesch, výrobních výborech, šetření na místě, výklad příslušné legislativy atd.). Tyto činnostibudou hrazeny a vykonává je člen poradního sboru na pozici odborník v oblasti řešení bezbariérovosti.

 4. Členství ve sboru je možné na žádost člena kdykoli ukončit.

V. Organizační uspořádání sboru

 1. Předsedou sboru je rezortní náměstek.
 2. Místopředsedu, který předsedu zastupuje v době nepřítomnosti, volí členové sboru.
 3. Jednání sboru svolává tajemník, který je z titulu svého pracovního zařazení referentem Odboru zdraví MMB.

VI. Jednání sboru

 1. Jednání sboru musí být svoláno pozvánkou (písemnou nebo elektronickou), která obsahuje program jednání a je doručena členům sboru nejméně 7 dnů před jeho konáním. Program jednání může být stanoven členy sboru nebo ho stanoví předseda spolu s tajemníkem sboru.
 2. Jednání sboru se konají nejméně po třech měsících. Náměstek primátora, předseda sboru nebo nejméně 5 členů sboru mohou pověřit tajemníka svoláním mimořádného jednání sboru k naléhavým problémům.
 3. Nemůže-li se člen sboru na jednání sboru dostavit, je povinen se předem omluvit.
 4. Ke každému jednání sboru se vyhotoví prezenční listina, do které se podepisují osobně přítomní členové sboru a ostatní osoby, účastnící se jednání.
 5. Předseda sboru odpovídá za činnost sboru. O činnosti sboru zpracovává informační zprávu, kterou předkládá Radě města Brna nejméně 1x ročně.
 6. Tajemník sboru připravuje podklady pro jednání sboru.
 7. Z jednání pořizuje tajemník zápis. V zápise jsou obsažena všechna usnesení, doporučení a návrhy sboru, včetně výsledků hlasování, příp. odlišných stanovisek. Tajemník sboru zabezpečí doručení zápisu všem členům sboru.
 8. Jednání sboru řídí předseda, příp. místopředseda. V případě jejich nepřítomnosti řídí jednání člen sboru, na kterém se přítomní dohodnou.
 9. Předseda nebo místopředseda může být odvolán jen nadpoloviční většinou členů sboru.
 10. Sbor může rozhodovat, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Tajemník je členem sboru.
 11. Sbor usiluje o konsenzus. V nutném případě rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů. V případě rovnosti je rozhodující hlas předsedy, příp. místopředsedy nebo předsedajícího člena sboru.
 12. Sbor si v případě potřeby může k jednání přizvat i odborníky, kteří nejsou členy sboru.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Tento Status Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno byl schválen R7/102. schůzí dne 14.2.2017 a nabývá účinnosti dnem 1. 3. 2017.
 2. Změna Statusu Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno byla schválena R8/135. schůzí RMB dne 3.3.2021.
 3. Status se mění pouze písemnými dodatky.