Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030

Strategický plán pro postupné odstraňování bariér je střednědobý strategický dokument, který slouží primárně pro potřeby Poradního sboru Rady města Brna pro bezbariérové Brno (PSpBB). Doba jeho platnosti je vymezena do roku 2030.

Hlavním cílem strategického plánu je vytvářet ve městě Brně přístupné prostředí a vybudovat systém, jak odstraňovat stávající bariéry a nevytvářet nové. Jedná se tak o hlavní nástroj pro systematické a efektivní plánování. Dokument má tři hlavní části. Za prvé analytickou část, která popisuje základní legislativu a používané teorie, definuje a charakterizuje cílovou skupinu a analyzuje institucionální prostředí včetně klíčových dokumentů města Brna s návazností na problematiku přístupnosti. Za druhé návrhovou část, která je členěna do podoby priorit, cílů a opatření, jejichž realizace povede k dosažení vytyčeného cíle. A za třetí implementační část, která popisuje způsob, jakým bude zajištěna realizace jednotlivých kroků. Na strategický plán pak navazuje Akční plán pro postupné odstraňování bariér, což je sice samostatný dokument, avšak ze strategického plánu vychází a je s ním úzce propojen, jelikož obsahuje seznam konkrétních aktivit (investičních i neinvestičních akcí) a je pravidelně aktualizován.

Dokument vznikl v průběhu roku 2020. Zpracovatelem je Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Odborem zdraví Magistrátu města Brna. Podoba strategického plánu byla průběžně diskutována se členy PSpBB a dalšími relevantními odborníky a institucemi v oblasti bezbariérovosti a strategického plánování.

Strategický plán projednala a vzala na vědomí Porada vedení města Brna dne 16. 11. 2020. Následně dne 19. 11. 2020 projednala a vzala na vědomí na svém 20. zasedání Komise zdravotní a prorodinné politiky Rady města Brna. Ve stejný den, tedy dne 19. 11. 2020, na svém 19. setkání strategický plán projednal a schválil Poradní sbor Rady města Brna pro bezbariérové Brno. Dále pak dokument projednal a vzal na vědomí dne 26. 11. 2020 Sněm starostů brněnských městských částí. Finální verzi strategického plánu po zapracování všech připomínek projednala Rada města Brna na R8/120. schůzi dne 2. 12. 2020 a doporučila Zastupitelstvu města Brna dokument schválit. Zastupitelstvo pak na svém Z8/22. zasedání dne 8. 12. 2020 dokument projednalo a přijalo toto usnesení: „Zastupitelstvo města Brna schvaluje Strategický plán pro postupné odstraňování bariér 2021–2030, který tvoří přílohu č. 53 těchto usnesení.“

Stáhnout ve formátu PDF