Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis z 10. setkání

Termín setkání: 22. 11. 2018 ve 10.00 hodin

Místo setkání: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32

Účastníci: viz prezenční list

Program:

 1. prezentace 2 studentských prací v rámci projektu Neviděné město (FA VUT),
 2. naplňování akčního plánu pro rok 2018,
 3. příprava akčního plánu pro rok 2019,
 4. představení komunikační platformy pro PSpBB (Robert Osman, Jan Martinek),
 5. představení pasportů dobrých příkladů bezbariérových realizací (Robert Osman, Stanislav Škop),
 6. informace o průběhu bezbariérových úprav (Milena Antonovičová),
 7. různé.

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné.

 1. Prezentace 2 studentských prací v rámci projektu Neviděné město (FA VUT)

Studenti FA VUT představili své návrhy zpracované v rámci projektu Neviděné měst na zpřístupnění prostoru ulice Benešovy pouze pomocí nízkonákladových úprav. Celkem odprezentovali dva návrhy. Náměstek Hladík oba návrhy považuje za inspirativní a navrhuje jejich předání investičnímu odboru.

 1. Naplňování akčního plánu pro rok 2018

Akční plán na období roku 2018 byl stanoven velmi ambiciózně a nebyl naplněn v plném rozsahu. Rossi představila jednotlivé body akčního plánu s informací o jejich plnění. Neuskutečněné body se automaticky přesouvají na následující období.

Komentáře k jednotlivým bodům akčního plánu s informacemi o jejich aktuálním stavu jsou přílohou tohoto zápisu.

Komentáře k plnění Akčního plánu pro rok 2018 – příloha č. 1 tohoto zápisu.

 1. Příprava akčního plánu pro rok 2019

Hrubý základ akčního plánu se nastaví do příštího setkání, Rossi přiloží seznam aktivit, které se nestihly v tomto roce realizovat. Všichni členové poradního sboru by měli dodat návrhy a připomínkovat jednotlivé aktivity pro akční plán na rok 2019

Akční plán pro rok 2019 – návrh aktivit – příloha č. 2 tohoto zápisu.

 1. Představení komunikační platformy pro PSpBB (Robert Osman, Jan Martinek)

Jan Martínek krátce představil návrh komunikační platformy pro PSpBB. Platforma by měla sloužit jako komunikační kanál a zároveň databáze veškeré dokumentace týkající se PSpBB. Systém by měl také poskytovat informace o stavu řešení jednotlivých podnětů. Na prosinec 2018 je naplánován start tohoto pilotního projektu, který potrvá 3 roky.

Komentáře:

Rossi: Upozorňuje na problém se sdílením informací, který probíhá přes email a všichni členové tak nemají přehled. Tento problém by měla řešit tato komunikační platforma

Viková: Sloužila by platforma i k připomínkování projektů?

Rossi: Asi by to šlo. Bude to jen pilotní projekt, ale bude dost času vychytat veškeré nedostatky. Snažíme se, aby byl systém uživatelsky přívětivý.

Osman: Máme 3 roky na doladění systému, ovšem zatím není dořešeno, co bude se systémem po skončení projektu.

Rossi: Zatím jsme ve fázi řešení, aby systém fungoval i po skončení projektu.

 1. Představení pasportů dobrých příkladů bezbariérových realizací (Robert Osman, Stanislav Škop)

Stanislav Škop představil připravovaný projekt pasportů dobrých příkladů bezbariérových realizací PSpBB. Výstupem tohoto projektu by měl být sborník modelových příkladů, které řešil poradní sbor v minulosti. Pasport by dokumentoval činnost PSpBB. Tento dokument by mohl také slouží i pro nově příchozí členy týmu k lepší orientaci v praxi. Stanislav Škop tímto požádal členy PSpBB o spolupráci na vytvoření tohoto dokumentu.

 1. Informace o průběhu bezbariérových úprav (Milena Antonovičová)

Antonovičová se stručně vyjádřila k probíhajícím bezbariérovým úpravám:

 1. Dominikánské náměstí: stavba je již zkolaudovaná.
 2. Brno-sever – pobočka Knihovny Jiřího Mahena: problém s nerespektováním připomínek, stavba je hotová, ale má velké množství nedostatků z hlediska bezbariérových úprav, problém v komunikaci, knihovna je pouze nájemce.
 3. Rezidentní parkování: pro vyřízení povolení k parkování ZTP v modrých zónách je potřeba registrace na Zvonařce, kde je značně problematický přístup pro osoby s pohybovým omezením - prověřit.
 4. Kapucínské zahrady: nově otevřené zahrady nejsou využitelné pro osoby s pohybovým omezením, seniory, zahrady spadají pod městskou část Brno-střed.

Koutná informuje, že tento problém řeší v současné době Veřejná zeleň města Brna - zjistí podrobnější informace.

 1. Antonovičová dále upozorňuje na problémy se soukromými investory např. výškové budovy na ulici Šumavská – chybí bezbariérový přístup, velké množství neoznačených skleněných ploch. Další problematickou lokalitou je Nová Vlněna – neoznačené schody bez zábradlí.

Rossi: Ta dolní úroveň už je převzatá?

Viková: Řeší to kolegyně.

Antonovičová: Měli bychom se zaměřit na velké stavby a vytvořit nějaký nástroj. Starosta městské části Brno-střed by mohl být přístupný této myšlence.

Úkoly:

6.1. Koutná: Zjistit informace ke Kapucínským zahradám.

6.2. Viková: Zjistit informace k Nové Vlněně

 1. Různé

Ředitelka knihovny Jiřího Mahena představila projekt Živé knihovny. Jedná se o nástroj živé komunikace. Místo, kde se budou setkávat aktéři, odborníci na oblast bezbariérovosti s laickou veřejností. V období od ledna do červena budou vždy probíhat přednášky poslední úterý v měsíci. Celkem proběhne šest setkání, kde bude bezbariérovost představena v různých kontextech. Plán témat na první půlrok je již hotový.

Rossi dále informuje poradní sbor o změně politické reprezentace: předsedou poradního sboru zůstává náměstek Petr Hladík, dojde ke změně některých členů poradního orgánu, odvoláni byli pan Freund, pan Levíček, dále bude odvolán pan Kutílek (na vlastní žádost) a nově bude jmenován zástupce KAMu příp. další.

Poláček informuje poradní sbor o první pilotní tramvaji s indukční smyčkou, která bude jezdit do ledna 2019. Pokud se tramvaj osvědčí DPMB vypracuje strategii k jejímu dalšímu využití.

Termín dalšího setkání PS : 24. 1. 2019 v 10 hod. v Knihovně Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, Brno

Seznam úkolů:

6.1. Koutná: Zjistit informace ke Kapucínským zahradám.

6.2. Viková: Zjistit informace k Nové Vlněně

Zapsala:

Mgr. Eva Rossi
tajemník PSpBB
ve spolupráci s Janou Línovou (stážistka na praxi)
Dne 6. 12. 2018

Stáhnout ve formátu PDF