Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis z 11. setkání

Termín setkání: 21. 3. 2019 v 9,00 hodin

Místo setkání: Nová radnice, Dominikánské nám.1, zasedací místnost tajemníka č. 32

Účastníci: viz prezenční list

Program:

 1. projekt „Brno je i moje město 3" – výběr objektů pro videoprůvodce v roce 2019,
 2. seznámení s Akčním plánem pro rok 2019,
 3. stanovení míst a institucí v Brně, které by měly být prioritně přístupné (Robert Osman – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 4. participativní rozpočet města Brna (Boris Medek),
 5. představení informačního systému pro organizaci práce PSpBB (Jan Martinek - Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 6. různé.

Zahájení: náměstek primátora Petr Hladík přivítal všechny přítomné.

Eva Rossi požádala o změnu v programu: bod 4) bude projednán místo bodu 2 a naopak. Program:

 1. projekt „Brno je i moje město 3" – výběr objektů pro videoprůvodce v roce 2019,
 2. participativní rozpočet města Brna (Boris Medek),
 3. stanovení míst a institucí v Brně, které by měly být prioritně přístupné (Robert Osman – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 4. seznámení s Akčním plánem pro rok 2019,
 5. představení informačního systému pro organizaci práce PSpBB (Jan Martinek - Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 6. různé.

Hlasování:

Členové PSpBB většinou hlasů schválili změnu programu.

 1. Brno je i moje město 3" – výběr objektů pro videoprůvodce v roce 2019

Společnost HandMedia představila lokality, ke kterým by ráda vytvořila videoprůvodce v roce 2019. HandMedia informovali o současném stavu projektu, kde se finalizuje videoprůvodce pro Mahenovo divadlo a následující lokalitou bude hrad Špilberk. V současné době bylo vytipováno 30 objektů, na základě výsledků ankety od osob na invalidním vozíku. Nakonec bylo vybráno finálních 7 objektů, jenž by se měly realizovat v letošním roce. Vytipované finální lokality jsou: Divadlo Polárka, Björnsonův sad, přístaviště na Brněnské přehradě, Moravské zemské muzeum, HaDivadlo, Úřad práce (ulice Polní), Magistrát města Brna (ulice Kounicova). Na konci roku 2019 by mělo existovat již 30 videí, které mapují přístupnost vybraných objektů.

Připomínky:

Sobol: Nešlo by objet celou přehradu a zmapovat i výstupy?

Jankotová (HandMedia): zastávek je velké množství.

Hladík: navrhuje zmapovat trasu přístaviště - Veveří.

Rossi: velké množství práce, ale měla by zaznít informace, kde se dá vystoupit – příp. grafická mapka přístupných přístavišť a navazujících tras.

Hladík: pro tento rok vyměnit přístaviště za jinou možnost a příští rok ho zmapovat i s Veveřím

Jankotová (HandMedia): je možná domluva na výměně nebo způsobu, jak to udělat.

Antonovičová: navrhuje natočit spíše ÚP na Křenove.

Jankotová (Handmedia): natočíme Křenovu místo Polní.

Rossi: MMB Kounicova špatně dostupnost, je vhodné ukázat, jak je možné se tam dostat.

Osman: většinou videa začínají u vchodu nebo na parkovacím místě, bylo by dobré zařadit informaci o nejbližší bezbariérové zastávce MHD.

Rossi: vhodné uvést nejbližší bezbariérovou zastávku a návaznost trasy k objektu.

Kučera (HandMedia): navrhuje říct dopředu, na co se v daných objektech zaměřit, pokud je známe, řadu nedostatků lze odstranit ještě před natáčením.

Závěr: PSpBB se shodl na výměně ÚP na Polní za ÚP na Křenové, HandMedia navrhnou zpracování Přístaviště a navazujících přístavišť a tras.

Úkoly:

1.1. všichni: poslat podněty k vytipovaným lokalitám pro video průvodce

 1. Participativní rozpočet města Brna (Boris Medek)

Medek informoval členy PSpBB o možnosti navrhovat vlastní projekty v rámci participativního rozpočtu města Brna, který běží již 3. rok. Doposud zde byl pouze jeden návrh, který by usiloval o odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Na participativní rozpočet je vyčleněno 35 000 000 Kč, realizace jednotlivých projektů nesmí přesahovat částku 3 000 000 Kč. Participativní rozpočet podporuje jak tvrdé, tak i měkké projekty. Dalo by se tedy využít této možnosti pro návrhy projektů na odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Vedoucí Kanceláře participace Marco Banti informoval, že délka celého procesu je jeden rok. Dále také dodává, že je důležitá u jednotlivých projektů tříletá udržitelnost.

Připomínky:

Rossi: participativní rozpočet jako důležitý, zástupci organizací jej mohou využit k realizaci svých projektů, na druhou stranu PSpBB by měl mít možnost připomínkovat vybrané projekty tak, aby byly v souladu s legislativou.

Medek: připomínkování probíhá v rámci pracovní skupiny a není problém, aby se někdo z PSpBB účastnil jednání této pracovní skupiny.

Hladík: dotaz zda je pracovní skupina je odsouhlasena RMB? - Banti: ano

Medek: není nutné, aby byl jmenován další člen, ale PSpBB bude dostávat pozvánky na jednotlivá setkání.

Rossi: dotaz - je provázáno i s dalšími institucemi? - Banti: ano - s KAM, BKOM, Technickými sítěmi Brna a dotčenými odbory.

Závěr: PSpBB bude dostávat pozvánky na setkání k projektům navrženým v rámci PARO, aby se zajistil bezbariérové užívání.

Úkoly:

2.1. Medek: zajistí zasílání pozvánek PSpBB na setkání k projektům PARO

 1. Stanovení míst a institucí v Brně, které by měly být prioritně přístupné (Robert Osman – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města)

Osman poděkoval členům PSpBB za hlasování v anketě a informuje členy o výstupech ankety a rozhovorů, jichž se zúčastnili. Veškeré snahy usilují o koncensus na úrovni PSpBB, aby bylo možné vyvíjet iniciativu vlastním směrem, je potřeba nastavit odpovědnost a termíny u jednotlivých opatření, a možnosti evaluace. Cílem je nasměrovat priority, kterými by se měl PSpBB řídit v následujících letech. Proto byl podán projekt strategického plánu pro postupné odstraňování bariér, jehož časový horizont by měl být 5-10 let. Ke strategickému plánu by následně měl být také vypracovaný akční plán, který definuje konkrétní aktivity k dosažení cíle.

Jednou z priorit je stanovení skupiny osob, které se budeme věnovat – na základě výsledků dotazníku se členové PSpBB shodli, že prioritní skupinou osob, které se budeme nyní věnovat jsou neslyšící, vozíčkáři, nevidomí, rodiče s kočárky, lidé s berlemi a senioři.

Závěr:

Členové PSpBB berou na vědomí výsledek hlasování a shodli se, že prioritní skupinou osob, které se budeme nyní věnovat jsou neslyšící, vozíčkáři, nevidomí, rodiče s kočárky, lidé s berlemi a senioři.

Osman: Další prioritou je stanovení prioritních míst a tras. V tabulce jsou uvedeny místa, které jste zmínili v průběhu výzkumu. Doprava by měla být prioritní oblastí obecně, bez té není zajištěna návaznost s dalším prostorem. Všichni členové by měli označit své prioritní oblasti ve sdílené tabulce. Na základě těchto výsledků budou stanoveny naše nejvyšší priority. Strategický plán by měl sloužit jako nástroj, díky kterému se nasměrují aktivity a prostředky PSpBB k realizaci stanovených cílů. Zatím jsme v pasívní rovině a bylo by dobré to posunout na úroveň, kde budeme moc něco iniciovat sami. Tabulka bude dopracována a zaslána členům PSpBB.

Připomínky:

Rossi: strategický plán napomůže řešit bezbariérovost systematicky.

Antonovičová: Nadefinuje se strategický plán, a pak to všechno skončí.

Rossi: v současné chvíli se můžeme pokusit tuto problematiku řešit a prosadit potřebná opatření.

Úkoly:

3.1. Osman: dopracovat tabulku prioritních oblastí

3.2. všichni: vyjádřit se následně k tabulce prioritních oblastí

 1. Seznámení s Akčním plánem pro rok 2019

Rossi poděkovala za všechny návrhy do akčního plánu, které stanovily priority pro rok 2019. Vybrané priority pro rok 2019 (od nejvyššího počtu hlasů):

 • Analýza přístupnosti přepážkových pracovišť MMB a doplnění indukčních smyček
 • Navrhnout způsob prezentace práce PSpBB veřejnosti (FB, web, newsletter atp.)
 • Navázání spolupráce s SÚ
 • Audit bezbariérovosti základního školství v Brně
 • Navázání spolupráce s DI PČR
 • Navázání spolupráce s VŠ stavebního zaměření
 • Spolupráce s OD MMB v oblasti pěší dopravy
 • Organizace procházek po bariérách a bezbariérových řešeních v Brně
 • Audit přístupnosti budov úřadu MČ Brno – střed

Prvních pět priorit bude zařazeno do akčního plánu pro rok 2019.

Připomínky:

Rossi: audit bezbariérovosti základního školství není záležitost pouze jednoho roku, spolupráce s VŠ již byla navázána s FAST VUT – ing. Milena Antonovičová přednáška + terénní cvičení pro studenty, spolupráce s Odborem dopravy také zahájena.

Hladík: navrhl Rossi jako člena pracovní skupiny pro bezpečnost v dopravě, aby přenášela problematiku bezbariérovosti i do této pracovní skupiny.

Osman: doplnit odpovědnost za jednotlivé priority

Rossi: bude doplněna včetně způsobu financování.

Závěr:

Členové PSpBB berou na vědomí výsledek hlasování o aktivitách akčního plánu pro rok 2019 a schvalují ho.

Akční plán pro rok 2019 – příloha č. 1 tohoto zápisu.

 1. Představení informačního systému pro organizaci práce PSpBB (Jan Martinek - Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města)

Jan Martinek představil novou komunikační platformu, jež by měla sloužit k šíření informací, projektů a jejich řešení mezi členy PSpBB. Veškeré informace by měly být k nahlédnutí na jednom místě. V tuto chvíli jsme spustili pilotní provoz, aby bylo možné otestovat jeho funkčnost a případně doladit funkce podle potřeby tak, aby byl systém za 2-3 roky co nejefektivnější. Všichni členové v tuto chvíli mají vytvořené své přihlašovací účty. Jan Martinek představil všem členům, jakým způsobem je možné s platformou pracovat.

Komentáře: Sobol: Jak velké soubory je možno posílat?

Martinek: V tuto chvíli je to nastaveno na 100 MB, ale pokud bude potřeba, dá se to zvětšit, tak aby tam bylo vše.

Rossi: Teď se vychytávají mouchy, dá se s tím operativně pracovat.

Martinek: Bude možnost vše doladit tak, aby to bylo co nejjednodušší k používání.

Sobol: Jdou tam dělat i soukromé věci v konceptu nebo tak?

Martinek: Jde to zapnout.

Osman: Máme rok na to doladění, do příště by bylo fajn si to projít.

Rossi: Tohle je interní verze, ale měla by být v budoucnu i část pro veřejnost. Sobol: Napsat interní zprávu konkrétní osobě nejde?

Martinek: Nejde, to musí jít přes email.

 1. Různé

 2. Milena Antonovičová informovala PSpBB o svých konzultačních činnostech:

Residentní parkování: Je potřeba vyřešit podmínky, kde budou moci ZTP parkovat zdarma, jak je uvedeno v pravidlech residenčního parkování.

Tramvaj Plotní: V projektu je nebezpečně řešena část křížení cyklostezky a chodníku, již proběhla diskuse s projektantem, nicméně by bylo třeba prověřit řešení.

MŠ Sýpka: řešení exteriéru je absurdní, nikdo projekt neviděl a neměl příležitost připomínkovat, řada zásadních chyb (chybí vizuální kontrasty, zábradlí, varovné pásy).

Šilingrovo náměstí: Projekt, který se povedlo realizovat. Nakonec byla chybně umístěna instalace, která byla po konzultaci ihned přesunuta dle nutnosti.

Zastávky DPMB: Pracuje na všech rekonstruovaných zastávkách DPMB, nicméně není to systémové, řada zastávek je špatně řešena, chtělo by to řešit koncepčně.

Zábrdovický most: Chybné řešení rekonstrukce mostu, velmi nebezpečné a nepřehledné řešení dopravní situace - silnici mohou přejíždět pouze cyklisté, přechod pro chodce není zajištěn.

 1. Osman pozval členy PSpBB na další setkání Knihovny pro bezbariérové Brno 26. 3. v 17:00 v Knihovně Jiřího Mahena.

 2. Hladík pozval členy PSpBB na otevření workoutového hřiště ve sportovním areálu Hroch 3. 4. v 17:00. Dále informoval o možnosti iniciovat další hřiště, pro které byla vybrána lokalita Brno-jih v loňském roce. Otázkou je, zdali to stále platí, nebo se to bude dělat jinde.

Rossi: Lokalita Brno-jih byla odhlasována, další v pořadí byly Kníničky.

Hladík: Pouze jsem informoval, že se tohle téma bude řešit, p. Suchý předběžně počítá s lokalitou Brno-jih.

Termín dalšího setkání PS : 6. 6. 2019 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Seznam úkolů:

 1. Všichni: poslat podněty k vytipovaným lokalitám pro video průvodce, pokud nějaké jsou

2.1. Medek: zajistí zasílání pozvánek PSpBB na setkání k projektům PARO

3.1. Osman: dopracovat tabulku prioritních oblastí

3.2. všichni: vyjádřit se následně k tabulce prioritních oblastí.

Zapsala:

Mgr. Eva Rossi
tajemník PSpBB
ve spolupráci s Janou Línovou (stážistka na praxi)
Dne 23. 4. 2019

Stáhnout ve formátu PDF

Další přílohy