Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis ze 13. setkání

Termín setkání: 06. 06. 2019 v 10.00 hodin

Místo setkání: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32,

Účastníci: viz prezenční list

Program:

 1. představení výsledků prioritizace míst a institucí (Robert Osman – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 2. zpětná vazba k informačnímu systému (Jan Martínek – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 3. návrh prezentace výsledků práce PSpBB veřejnosti (Robert Osman),
 4. naplňování opatření Plánu zdraví města Brna,
 5. realizace bezbariérových úprav,
 6. bezbariérová workoutová hřiště – pokračování (OŠMT),
 7. různé.

Zahájení: Mgr. E. Rossi omluvila 1. náměstka primátorky Mgr. Petra Hladíka a přivítala všechny přítomné.

 1. Představení výsledků prioritizace míst a institucí (Robert OsmanStrategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Osman představil stanovení prioritizace míst a institucí (viz příloha č. 1 tohoto zápisu), představil formulář a mapu, na které ukázal prioritizaci míst a institucí. Vyhodnocení: 16 členů zaslalo panu Osmanovi vyplněný formulář, tedy 73 % hlasů, celkově 172 míst a institucí, 33 místům nedal nikdo hlas, 142 míst získalo alespoň 1 prioritní hlas, cca kolem 6 hlasů - 152 míst.

 1. I. priorita – hlavní železniční nádraží
 2. II. priorita – autobusové nádraží

Osman dále navrhuje pracovat s menším počtem míst, než s velkou skupinou tzn. 56 míst a institucí, které dostaly 6 prioritních hlasů (podívat se, kde místo leží a co je kolem dokola v blízkosti – zdravotnická zařízení, školy, mateřské školky atd.)

Připomínky:

někteří členové PSpBB: mapu vidí poprvé, v nové komunikační platformě se k ní nedostali

Osman: navrhuje provedení školení k nové aplikaci

Rossi: budeme čekat na 6 zbývajících členů, kteří se k dané problematice nevyjádřili?

Osman: zbývající členy obešleme znovu, aby se k dané věci vyjádřili.

Osman: přístup byl velmi odlišný z mého pohledu, objeví se přitom individuální subjektivita

Osman: kdyby Vás něco z těch dat napadlo, tak já bych to vytáhl, není to žádný problém.

Rossi: není žádný dotaz k uvedené věci, mapa byla pod linkem – většina členů mapu nemohla otevřít.

Antonovičová, Koutná: formulář umožňoval vepsání různého počtu hlasů

Závěr** : vyčkat na vyjádření posledních 6 členů PSpBB a poté určit prioritizaci míst a institucí**

Prezentace R. Osman – příloha č. 1 tohoto zápisu.

Úkoly:** 1.1.: Rossi: vyzvat znovu 6 zbývajících členů PSpBB, aby se vyjádřili k prioritizaci míst a institucí**
 1. Zpětná vazba k informačnímu systému (Jan Martinek – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Martínek: cílem IS je rychlá a plnohodnotná komunikace PSpBB a to, aby veškeré informace byly k nahlédnutí na jednom společném místě.

Připomínky:

Viková: nedalo se s ní vůbec pracovat.

Rossi: aplikace není složitá, než ji člověk zažije, poté bude jednoduchá.

Antonovičová: také s ní měla problém, nejde citovat dobře.

Koutná: navrhuje zvolit jeden modelový příklad a ten ukázat, jak aplikace funguje.

Osman: navrhuje možnost proškolení

Rossi: rozešle termíny 2 hodinového školení.

Závěr:** Martínek proškolí zájemce z řad členů PSpBB na použití IS**

Úkoly:

2.1. Rossi: zvolí a rozešle návrhy termínů na školení nového IS

2.2. Martínek: proškolí členy PSpBB

 1. Návrh prezentace výsledků práce PSpBB veřejnosti (Robert Osman)

Osman informoval členy PSpBB, že se lidé i instituce obracejí na PSpBB, ale neexistuje žádný kanál, který by všechno sdružoval a informoval o činnosti v této oblasti, z toho důvodu se nabízí vytvořil FB profil, ale není jedna osoba, která by jej spravovala, zodpovídala za něj a vypořádávala komentáře.

Připomínky:

Osman: vznik kanálu, kde by se sdíleli všechny akce, které budou probíhat ve městě Brně, promyslet, není třeba to rozhodnout teď hned.

Rossi: informace jsou důležité, ale za Brno v současné chvíli není možné tohle zajistit.

Antonovičová: jen jako vývěsku, nikdo z nás nemá na tohle čas.

Osman: přes prázdniny rozpracujeme návrh na vytvoření kanálu na FB.

Závěr : členové PSPBB se shodli na vytvoření FB kanálu.

Úkoly:

3.1. Osman: rozpracuje návrh na vytvoření FB kanálu

4) Naplňování opatření Plánu zdraví města Brna

Rossi: připomněla Plán zdraví města Brna a opatření, která se týkají bezbariérového užívání prostoru a zpřístupňování prostředí vč. dopravy (viz příloha 2 tohoto zápisu). PSpBB je aktivní a podílí se na naplňování AP dle harmonogramu

Závěr: ČlenovéPSpBB berou na vědomí naplňováním akčního plánu zdraví města Brna.

Akční plán Plánu zdraví MB (opatření v oblasti bezbariérového užívání) – příloha č. 2 tohoto zápisu.

5) Realizace bezbariérových úprav

Rossi požádala členy PSpBB o návrhy na realizaci bezbariérových úprav ve městě Brně, neboť podněty občanů zaslané v průběhu uplynulého období není možné realizovat – některé stavby jsou jiných vlastníků např. ŘSD, případně se v daném území připravuje kompletní rekonstrukce a není ekonomické dělat dílčí úpravy.

Upozorňuje, že je třeba být v tomto směru aktivnější, neboť financování je zajištěno.

6) Bezbariérová workoutová hřiště – pokračování (OŠMT)

Rossi, Suchý: 3.4.2019 bylo v Brně – Jundrově otevřeno první workoutové hřiště pro vozíčkáře v areálu Hroch za účasti 1. náměstka primátorky statutárního města Brna Mgr. Petra Hladíka. Tvůrci hřiště se inspirovali podobným zařízením v Hluboké nad Vltavou, hřiště bude ve druhé etapě ještě rozšířeno a budou dořešeny přístupové plochy, provedení některých cvičebních prvků nebylo správné, je potřeba doplnit grafické popisy cvičení pro uživatele vozíku.

Druhé workoutové hřiště bude vybudováno v Brně-jihu v Komárově.

Připomínky:

Sedlák: navrhuje lokalitu v Brně – Líšni, Líšeňské rokli, zastávka Horníkova pro realizaci dalšího WO hřiště.

Koutná: v Lužánkách se nepodaří vytvořit WO hřiště pro vozíčkáře, ve vyhrazené ploše není dostatek prostoru, na Lužánky jsou neuvěřitelné tlaky, nemůže tam být úplně všechno.

7) Různé

A) Rossi: setkání s novým vedoucím investičního odboru s Ing. Tomášem Pivcem, do budoucna budeme informováni o nových akcích, které se připravují a budeme oslovováni pro kontrolu městských staveb z hlediska bezbariérovosti. předpokládám, že nás tato spolupráce posune se dopředu.

Antonovičová: je důležité, abychom byli informováni u velkých staveb

B) Osman: pozval členy PSpBB do knihovny Jiřího Mahena na 25.6.2019, kde se bude řešit téma: „Přístupy městských samospráv k problematice bezbariérovosti: Jakým způsobem je systematicky řešena bezbariérovost ve velkých městech?"

Termín dalšího setkání PS : 12. 9. 2019 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Seznam úkolů:

1.1.: Rossi: vyzvat znovu 6 zbývajících členů PSpBB, aby se vyjádřili k prioritizaci míst a institucí

2.1. Rossi: zvolí a rozešle návrhy termínů na školení nového IS

2.2. Martínek: proškolí členy PSpBB

3.1. Osman: rozpracuje návrh na vytvoření FB kanálu

Zapsala:

Mgr. Eva Rossi (tajemník PSpBB)
ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou (OZ MMB, referentka bezbariérovosti)
Dne 26. 06. 2019

Stáhnout ve formátu PDF

Další přílohy