Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis z 15. setkání

Termín setkání: 28. 11. 2019 v 10.00 hodin

Místo setkání: Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32

Účastníci: viz prezenční list

Program:

  1. představení prvních pasportů dobrých bezbariérových realizací (Robert Osman, Jan Martínek – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
  2. přenos informací z Knihovny pro bezbariérové Brno (Robert Osman),
  3. příprava informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB,
  4. příprava zprávy o naplňování projektu Strategického nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města,
  5. příprava akčního plánu pro rok 2020,
  6. realizace bezbariérových úprav 2020,
  7. různé.

Zahájení: 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík přivítal všechny přítomné členy a poděkoval jim za účast v PSpBB, neboť sbor funguje a je velkým přínosem pro město Brno.

  1. Představení prvních pasportů dobrých bezbariérových realizací **(R****obert Osman Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),**

Osman představil projekt prvních pasportů dobrých příkladů bezbariérových realizací PSpBB, neboť pasport dokumentuje činnost PSpBB (viz prezentace R. Osmana)

Komentáře:

Osman: grafická podoba není finální

Rossi: definovat, pro koho má pasport fungovat

Osman: sborník, web – prezentace PSpBB, širokou veřejnost, širší skupinu zaměstnanců, inspirace pro jiné věci

Antonovičová: problém s názvem pasport

Osman: lze navrhnout do komentáře jiný název

Martínek: můžete okomentovat i jiný názor

Osman: není cílem někoho vyzdvihovat nebo naopak ponižovat

Antonovičová: uvést příklady dobré praxe

Martínek: u příkladu vyzvednout dobrou věc

Prezentace R. Osman – příloha č. 1 tohoto zápisu.

Úkoly:

1.1. členové PSpBB: okomentovat pasporty v IS, napsat tipy na příklady dobrých bezbariérových řešení do příštího poradního sboru

2)Přenos informací z Knihovny pro bezbariérové Brno (Robert Osman)

viz prezentace R. Osman

Osman problematika neslyšících byla vybrána záměrně, neboť o této cílové skupině víme nejméně.

Komentáře:

Rossi: informovala členy PSpBB, že na MMB byly instalované indukční smyčky - 13 přepážkových jednacích kanceláří o velikosti cca 10-40 m², 7 zasedacích místností o velikosti cca do 150 m² a 2 přepážkové místnosti projednávání přestupků v dopravě na MPB, jedná o pilotní projekt, který bude v následujících letech dle potřeby rozšiřován.

Osman: KpBB je zdroj podnětů od občanů

Rossi: zajímavý zdroj informací o bariérách v Brně – inspirace pro PSpBB

Antonovičová: indukční smyčky jsou naplánované ve všech nových projektech

Poláček: dokončuje se hlavní nádraží, doufá, že tam budou indukční smyčky nainstalovány

Antonovičová: tuto informaci prověří

Antonovičová: aby byli úředníci proškoleni o indukčních smyčkách, (o jejich provozu, atd..)

Rossi: Oddělení prorodinné politiky toto zajistí

Závěr: Členové PSpBB berou na vědomí skutečnost, že MMB – jejich frekventovaná pracoviště byla vybavena IS, souhlasí s přenosem podnětů z KpBB jako zdroje o možných bariérách.

Prezentace R. Osman – příloha č. 2 tohoto zápisu.

Úkoly:

2.1. Rossi: informovat všechny odbory, že je jejich pracoviště vybavené indukční smyčkou, provést masivní osvětu

3)Příprava informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB

Rossi informovala členy PSpBB o zahájení přípravy informativní zprávy – zpráva bude předložena členům k revizi a projednání na následujících setkáních..

4)Příprava zprávy o naplňování projektu Strategického nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města

Rossi informovala členy PSpBB o aktivitách projektu a po zpracování zprávy pro TAČR bude zpráva předložena na setkání PSpBB a následně bude předkládána Radě města Brna s usnesením bere na vědomí.

5)Příprava akčního plánu pro rok 2020

Základ akčního plánu se nastaví do příštího setkání. Rossi přiloží seznam aktivit, které se nestihly v tomto roce realizovat. Všichni členové PSpBB by měli dodat návrhy a připomínkovat jednotlivé aktivity na rok 2020.

Úkoly:

5.1. členové PSpBB: zasílat návrhy na aktivity v roce 2020

6)Realizace bezbariérových úprav 2020

Rossi: pro rok 2020 je v rozpočtu města Brna vyhrazeno 5 000 000,- Kč na bezbariérové úpravy – nově na Odboru dopravy MMB

Na základě domluvy s vedoucím OD MMB budou peníze uvolňovány na námi vytipované bb úpravy.

Komentáře:

Sobol: dá se z této částky zaplatit projektová dokumentace? Rossi: ano

Rossi: zastávka Tylova, v Králově Poli asi nebude realizovaná z PARa, mohla by se realizovat

Medek: proveditelnost, DI má řešení

Rossi: navrhuje akci zařadit do rozpočtu bb úprav

Úkoly:

6.1. členové PSpBB: zasílat návrhy na bezbariérové úpravy pro rok 2020

7) Různé:

Antonovičová – odkonzultovala 280 hodin s projektanty

Rossi: vyzvala členy Poradního sboru, aby pracovali s novým informačním systémem, neboť se do něj zaznamenává vše, je to důležitá platforma pro PSpBB, pokud s ní má někdo problém, tak má možnost využít pana J. Martínka ke spolupráci, který ochotně zodpoví potřebné dotazy a vysvětlí osobně práci se systémem.

Rossi: BO MMB se obrátil na PSpBB s žádostí o pomoc při zpracování záměru do programu NRPM - bude konzultováno s Ing. Antonovičovou

Antonovičová: utíkají nám stavby investičního odboru (Janáčkovo hudební centrum, plavecký stadion za Lužánkami)

BKOM: rekonstruuje semafory ve velkém, např. velká křižovatka Kotlářská – Kounicova

Antonovičová: bytové domy Vojtova – rampa 15 %, dalo by se zpravit, bezbariérové byty, povolený sklon 6 %, je tam výtah

Holec: 29.11.2019 se otevírá s dvou měsíčním předstihem DPM Brna nová trolejbusová trať stávající smyčky Novolíšeňská na Jírovu. Z jihovýchodní Líšně přibude přímé spojení na Starou osadu.

Rossi: seznámila zúčastněné členy PSpBB s pozvánkou na KAM - 5.12.2019 od 9-10:00 hod., jednat se bude o principech veřejného prostranství (Antonovičová, Rossi, Viková).

Sobol: požaduje vytvořit manuál, podle kterého se bude realizovat přestavba chodníků na přechodech

Viková: křižovatka Lerchova x Klácelova – zkontrolovat (stavba řešila opravu komunikace, chodníků a silniční zeleně v ulici Lerchova v Brně v délce 650 metrů, od Vaňkova náměstí po křižovatku s ulicí Klácelova - kompletní rekonstrukce vozovky, podélného parkovacího stání, chodníků a zeleně).

Úkoly:

7.1. Rossi: informovat investiční odbor, aby rozesílal projekty

7.2. Antonovičová: BD Vojtova – sepsat připomínky, následně Rossi předá na BO MMB

7.3. Antonovičová: zkontrolovat křižovatku ulic Lerchova x Klácelova

Termín dalšího setkání PS : 13. 2. 2020 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Seznam úkolů:

1.1. členové PSpBB: okomentovat pasporty v IS, napsat tipy na příklady dobrých bezbariérových řešení do příštího poradního sboru

2.1. Rossi: informovat všechny odbory, že je jejich pracoviště vybaveno indukční smyčkou, provést masivní osvětu

5.1. členové PSpBB: zasílat návrhy na aktivity v roce 2020

6.1. členové PSpBB: zasílat návrhy na bezbariérové úpravy pro rok 2020

7.1. Rossi: informovat investiční odbor, aby rozesílal projekty

7.2. Antonovičová: BD Vojtova – sepsat připomínky, následně Rossi předá na BO MMB

7.3. Antonovičová: zkontrolovat křižovatku ulic Lerchova x Klácelova

Zapsala:

Mgr. Eva Rossi
tajemník PSpBB
ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou (referentkou pro bezbariérovost)
Dne 13.1.2020

Stáhnout ve formátu PDF

Další přílohy