Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis ze 17. setkání

DATUM: 11.06.2020

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list

MÍSTO: Nová radnice, Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32, 1. patro

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. schválení akčního plánu pro rok 2020,
 2. pracovní verze Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér s důrazem na analytickou část (Šerý, O. – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 3. harmonogram tvorby veřejné části IS pro PSpBB (Martinek, J. – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 4. schválení informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB,
 5. návrhy dalších bezbariérových úprav pro rok 2020,
 6. vytvoření aplikace pro informování veřejnosti o připravovaných akcích cílových skupin se zpětnou vazbou (Poláček, I. – Unie neslyšících Brno),
 7. různé
 • hodnocení projektů v rámci PARO
 • informace o probíhajících stavbách (Antonovičová, M.)

Zahájení: náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík přivítal všechny přítomné a poděkoval všem přítomným členům PSpBB, že se daří realizovat aktivity z akčního plánu (zastávky MHD na ulici Merhautova v Králově Poli, na ulici Veveří, a další). Rossi poděkovala všem členům poradního sboru za plnění jím zadaných úkolů i v době pandemie.

 1. Schválení Akčního plánu pro rok 2020

Hlasování:

Členové PSpBB většinou hlasů schválili Akční plán pro rok 2020.

Závěr:

Členové PSpBB schválili Akční plán pro rok 2020.

Akční plán pro rok 2020příloha č. 1 tohoto zápisu.

 1. Pracovní verze Strategického plánu pro odstraňování bariér s důrazem na analytickou část (Šerý, O. – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Šerý představil pracovní verzi Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér s důrazem na analytickou část a formulaci hlavních priorit návrhové části. Dokument bude k dispozici k připomínkování v ISu.

Komentáře:

Vrubel: proč tak velkou část věnujete počtu lidí se ZTP, ZTP/P?

Osman: nikdo před námi nesdělil počty těchto osob s vymezeným postižením

Šerý: v dokumentu je 5 otázek, na které je třeba odpovědět po prostudování pracovní verze strategického plánu a uvést k analytické části připomínky (v ISu)

Vrubel, Antonovičová: požadují zkrácení prezentace na minimum, podle jejich uvážení je moc dlouhá

Janík: je přínosná a výstižná

Rossi: s prezentací souhlasí, nemá pocit, že by se měla zkrátit

Žůrek: další možný zdroj dat – Šalinkarta

Osman: vyzval členy sboru, aby byli úplně otevření a napsali svůj názor na výše uvedenou problematiku

Úkoly:

2.1. všichni členové: zodpovědět 5 otázek v dokumentu + formulace priorit (v ISu)

 1. Harmonogram tvorby veřejné části ISu pro PSpBB (Martinek, J. - Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),

Martínek představil veřejnou část ISu pro PSpBB.

 1. proč má být zaveden:
 • propagovat činnost sboru

 • informace o přístupnosti v Brně

 1. pro koho:
 • lidé z Brna

 • turisté, stěhující se

 • město

 • a rovněž pro samotný sbor

 1. co řešíme:
 • jak web vytvořit co nejužitečnější

 • jak se bude tvořit obsah

 • jak výsledek převezme Brno

 • technickou přípravu věci

 • jak to bude vypadat (přístupnost, ČZJ, testování)

Komentáře:

Osman: Brno nemá jeden web o této problematice, informace jsou roztříštěné

Martínek: vyzval všechny členy PSpBB, aby odhodili zábrany a napsali své připomínky

Rossi: sbor tvoří věci, které je třeba zpropagovat, proto web

Viková: jak budeme moct připomínkovat

Martínek: není problém překlopit do googlu, v textovém dokumentu

Osman: i pro osoby se zrakovým postižením

Rossi: dokument bude nahrán do ISu k připomínkování

Úkoly:

3.1. všichni členové: prostudovat a napsat připomínky (v ISu).

 1. Schválení Informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB

Rossi: představila IZ o činnosti PSpBB, vyzvala k diskusi nad jejím zněním.

Bez komentářů.

Hlasování:

Členové PSpBB většinou hlasů schválili Informativní zprávu o činnosti PSpBB pro RMB.

Závěr:

Členové PSpBB schválili Akční plán pro rok 2020.

 1. Návrhy dalších bezbariérových úprav pro rok 2020

Rossi: seznámila členy PSpBB s tím, že pro rok 2020 je k dispozici ještě 1,2 mil Kč na bezbariérové úpravy a předložila seznam podnětů pro rok 2020

Po krátké diskuzi členové PSpBB navrhli k prověření a nacenění 3 úpravy a to:

 1. Královo pole – nádraží – obnova umělé vodící linie, vhodné přeřešení prostoru
 2. Křížová (Mendlovo nám. – PdF MU) – úpravy přechodů + obnova povrchu)
 3. Komenského náměstí x Údolní – snížení obrubníku v místě pro přecházení – doplnění hmatné dlažby

Osman: navrhl navýšení rozpočtu.

Hlasování:

Členové PSpBB většinou hlasů schválili 3 bezbariérové úpravy pro rok 2020

(Janča se zdržel hlasování)

Závěr:

Členové PSpBB schválili prověření a financování výše uvedených bb úprav pro rok 2020.

6) Vytvoření aplikace pro informování veřejnosti o připravovaných cílových skupin se zpětnou vazbou (Poláček, I. – Unie neslyšících Brno)

Poláček představil aplikaci (ikonu = dlaždice) na mobilním telefonu, přes kterou by se snadno veřejnost dostávala na web k informacím.

 • aplikace byla navázána na IS, aby to na sebe navazovalo

 • soubory by mohli korespondovat s aplikací

Komentáře:

Martínek: webová stránka může být takhle nastavená

Osman: vytipovat webovky

Rossi: aplikace jsou rychlejší, jednodušší

Poláček: rychlý přehled o informacích

Žůrek: dá se to zařídit do 50 000,- Kč

Poláček: chtěli jsme vyřešit v rámci naší organizace, ale není to v naší kompetenci

Osman: zkusit požádat o projekt

7) Různé

7.1 Rossi: PSpBB byl přizván k prvotnímu hodnocení projektů v rámci PARO – jedná se zejména o záchyt projektů, ke kterým bychom se měli vyjadřovat; pokud projekt získá podporu, budou následovat odborné konzultace

7.2. HandMedia: natočí 1 velký dokument o parkování v centru města Brna + 3 prostory – navrhují MSSZ Brno – Veveří, Bunkr V10 na Veveří, Botanická zahrada – Veveří.

Členové PSpBB v diskuzi navrhují místo Bunkru V10 spíše Moravskou zemskou knihovnu – bude sděleno žadateli.

7.3. Antonovičová: realizace staveb

BD Vojtova:

 • špatně rampy, chodník – sklon max. 8,33 %

 • výtah + rampa ve sklonu 15,5 %

Sedlák: tam už se nedá nic dělat, zasahuje do místa, kam už nebyl přístup.

Schodiště Bašty:

 • madlo hranaté, místo kulaté, na začátku žádné, neutrální kontrasty

Koutná: zjistí

Koloběžky:

 • parkují na chodnících různě

Tichý: podaná žádost na OD MMB

Poliklinika Lesná – projekt 2014 – 2015

 • spousta prací nebyla zapracována

 • chybí bezbariérový přístup do budovy polikliniky, vodící linie

 • přístup schody + chodník ve sklonu 22%

 • přístup přes parkoviště je nebezpečný jsou tam na chodníku umístěny dva velké květináče

- hranaté madlo nyní doplnění bezbariérových ramp

 • výtah – jediný funkční, ovládací panel výtahu je vysoko

 • WC – bezbariérový, jediný, klika na záchod

 • přístupy k poliklinice, místo pro přecházení, zastávka MHD, přechod pro chodce u OD Penny je špatně označený

Nádraží Benešova

 • dobře provedený chodník

 • vizuální kontrasty

 • pro nevidomé je obtížné najít nástupiště, bylo by potřebné nouzové tlačítko, pro vyřešení problému

Žůrek: nouzové tlačítko – vydefinovat k čemu má tlačítko sloužit

Osman: k orientaci na nádraží

Parkování na chodníku

 • intervence k odtahu

Antonovičová: mají příkaz neodtahovat

Osman: intervenovat MP Brno o řešení

Úkoly:

7.1. Rossi: informovat HandMedia o změně objektu

Termín dalšího setkání PS : 10. 9. 2020 , v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Seznam úkolů:

2.1. všichni členové: zodpovědět 5 otázek v dokumentu + formulace priorit (v ISu)

3.1. všichni členové: prostudovat a napsat připomínky (v ISu).

7.1. Rossi: informovat HandMedia o změně objektu

VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi (tajemník PSpBB) ve spolupráci s Jelenou Kucielovou, dne 15.06. 2020

Příloha č. 1

Akční plán pro rok 2020

Oblast Aktivita Termín plnění Financování Odpovědnost Zapojení PSpBB
1. Spolupráce na projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města 2020 TA ČR MUNI, ÚG AV ČR participace na projektu, informování o průběhu projektu
1. Spolupráce s odbory MMB – informování o činnosti PSpBB 2020
PSpBB, OZ - Rossi
1. Rozvoj spolupráce s městskými částmi v oblasti odstraňování bariér, představení činnosti PSpBB na Sněmu starostů 1x ročně 2020
PSpBB, OZ - Rossi
1. Nastavení procesu zapojení PSpBB do předprojektové a projektové přípravy staveb 2020
PSpBB, OZ, OD, OI
1. Nastavení procesu přípravy realizace a financování bezbariérových úprav 2020
PSpBB, OZ, OD, OI, BKom
2. Realizace work-out hřiště/cvičebních prvků pro vozíčkáře 2020 OŠMT1,2 mil. Kč OŠMT konzultace k umístění a požadavkům na užití
2. Zpracovávání podnětů na bezbariérové úpravy 2020 0,- OZ - Rossi projednání
2. Návrhy konkrétních bezbariérových úprav pro rok 2020 2020 OD5 mil. Kč PSpBB, OZ – Rossi, OD, BKOM návrh bezbariérových úprav
2. Konzultace k bezbariérovému řešení staveb (zejména PD) 2020 OZ200 tis. Kč Rossi, Antonovičová, Sobol, Konečný, Poláček poskytne konzultační činnost, bere na vědomí
3. Brno je i moje město IV - spolupráce na natáčení videoprůvodců 2020 dotace OZ HandMediaOsman - konzultace bere na vědomí, konzultace
3. Účast na Evropském týdnu mobility 9/2020 OZ 10 tis. Kč OZ, NNO ad. OD bere na vědomí, návrhy aktivit
1./3. Aktualizace dat v aplikaci Mapa přístupnosti Brna pro osoby se sluchovým postižením 2020
OMI GIS, OZ, Unie neslyšících
3. Navrhnout způsob prezentace práce PSpBB veřejnosti (FB, web, newsletter atp.) 2020 OZ PSpBB, OZ
1. Navázání spolupráce s SÚ 2020
OZ
1. Udělat audit bezbariérovosti základního školství v Brně 2020 - ??
OZ, OŠMT nastavení parametrů
1. Navázání spolupráce s DI PČR 2020
OZ

Vysvětlivky:

Oblast 1: koncepční a metodická činnost

Oblast 2: konkrétní podněty na stavební/jiné úpravy

Oblast 3: osvětová činnost pro veřejnost

tram zastávka – tramvajová zastávka

bus zastávka – autobusová zastávka

VPS – vyhrazená parkovací stání pro ZTP

MMB – Magistrát města Brna

MČ – městská část

MP – Městská policie Brno

HZS – Hasičský záchranný sbor

DI PČR – Dopravní inspektorát Policie České republiky

SÚ – stavební úřad

VŠ – vysoké školy

Stáhnout ve formátu PDF