Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis ze 22. setkání

DATUM: 3. 6. 2021 v 10.00 hod

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

ZÁPIS Z 22 .SETKÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO BEZBARIÉROVÉ BRNO

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Schválení Akčního plánu 202 1
 2. Návrh financování a realizace bb úprav 2021
 3. Návrhy objektů pro zpracování videí o přístupnosti
 4. Metodické doporučení Byty se zvýšenou přístupností zásady řešení, návrhové parametry (Antonovičová, M.).
 5. Dokončení webu poradního sboru (Martínek, J.)
 6. Projednání a příprava Akčního plánu pro postupné odstraňování bariér 2022-2023 (Šerý, O.)
 7. Různé.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Zahájení: náměstek primátorky Mgr. Petr Hladík přivítal všechny přítomné, poděkoval Ing. Vikové za přínosnou práci v PSpBB, kterou odváděla po celou dobu svého působení v něm a předal jí malou pozornost.

1 ) Schválení Akčního plánu 2021

Rossi předložila ke schválení Akční plánu 202 1 a dala hlasovat.

Závěr:

Členové PSpBB schválili většinou hlasů Akční plán pro rok 202 1.

Akční plán pro rok 2020 – příloha č. 1 tohoto zápisu.

2) Návrh financování a realizace bb úprav 2021

Rossi: představila bezbariérové úpravy 2021 (viz příloha 2)

Komentáře: Hladík: problém parkování Venhudova, spodní část, Brno – sever

Osman: úpravy pro lidi se sluchovým postižením, nemáme žádné podněty Rossi: nejedná se o stavby, je nutné zajistit peníze v rozpočtu na tuto položku Rossi: část B bude ještě postupně rozšiřována a doplňována

Rossi vyzvala členy PSpBB k hlasování o navrhovaných bb úpravách v odstavci A) přílohy č. 2

Závěr:

Členové PSpBB schválili většinou hlasů bezbariérové úpravy v odstavci A), které jsou navrhovány

ke schválení ZMB 22.6.2021.

Úkoly:

2.1. členové PSpBB: zasílat podněty na bb úpravy pro rok 2022

Návrh financování a realizace bb úprav 2021 – příloha č. 2 tohoto zápisu

3) Návrh objektů pro zpracování videí o přístupnosti

Rossi představila návrh objektů pro zpracování videí o přístupnosti projektu Brno je i moje město 5

ParaCENTRA Fenix.

 • Botanická zahrada
 • Anthropos
 • Divadlo Bárka
 • MSSZ Brno, Veveří
 • Úřad práce Polní
 • obora Holedná

K omentáře: Poláček: Divadlo Bárka – natáčení pro osoby s handicapem (chybí informace o indukční smyčce)

Rossi: je to projekt ParacentaFenix, videa pro osoby s omezením pohybu, zaměřují se jen na jejich cílovku Osman: výzva třeba pro Unii neslyšících Rossi: pokud máte připomínky k natáčení videí, tak je třeba mi je poslat do ISu a já to firmě Handmedia sdělím Osman: chybí důležité parametry, např. popis cesty od nejbližší zastávky MHD k objektu

Závěr:

Členové PSpBB souhlasí většinou hlasů s návrhem objektů pro zpracování videí o přístupnosti.

4) Metodické doporučení – Byty se zvýšenou přístupností – zásady řešení, návrhové parametry (Antonovíčová, M.)

Antonovičová: metodika by měla sloužit jako technický materiál, ze kterého lze čerpat základní věci, kde jsou uvedeny jasné parametry.

Komentáře: Rossi: využití metodiky zejména pro MČ

Osman: původní záměr byl pro MČ Brno – střed, co má splňovat upravený byt pro jednotlivé cílové skupiny

Antonovičová: byt k rekonstrukci, zaznamenat přístupovou cestu k tomuto bytu Osman: chybí návaznost bytu k domu a jeho okolí (okolí kolem domu a jak je přístupný) Antonovičová: doplní do metodiky několika větami důležitost provázání s okolím Osman: terminologie zrakové omezení – zrakové znevýhodnění Antonovičová: terminologie dle stávající vyhlášky Vrubel: zrakové znevýhodnění vychází ze zahraniční terminologie Konečný: jedná se o problém jednotlivců Rossi: upravíme tedy označení na zrakově znevýhodnění v dokumentech, které budeme používat

Závěr:

Členové PSpBB schválili většinou hlasů metodický dokument (bude zapracována změna

terminologie na znevýhodnění, bude doplněna důležitost provázání s okolím stavby).

5) Dokončení webu Poradního sboru (Martínek, J.)

Rossi omluvila p. Martínka, k výše uvedenému bodu uvedla, že p. Martínek pracuje na webu Poradního sboru a zařadí do něj možnost podávání podnětů i v českém znakovém jazyce. Web bude přístupný uživatelům se zrakovým i sluchovým znevýhodněním

Osman: Zvonek – nabídka testovacího provozu, přístupnost webu by se zvýšila

 • dále možnost znakovaných a přepisovaných jednání zastupitelstva

6) Projednání a příprava akčního plánu pro postupné odstraňování bariér 2022-2023 (Śerý, O.)

Šerý představil Akční plán pro postupné odstraňování bariér pro rok 2022-2023, nastavení jednotlivých aktivit u priorit po zapracování připomínek. Vyzval členy PSpBB k dalšímu okomentování aktivit, navrhl postup pro další projednávání a naplnění požadavků projektu – projednání a schválení AP v Radě města Brna.

7 ) Různé

Z časových důvodů nebylo možné projednat další body a setkání bylo ukončeno.

SEZNAM ÚKOLŮ:

2.1. členové PSpBB: zasílat podněty na bb úpravy pro rok 2022

Termín dalšího setkání PS : 9. 9. 2 021 , v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Zapsala:

Mgr. Eva Rossi tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

Dne 7. 6. 20 21

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno

Akční plán pro rok 202 1

Oblast Aktivita Termín plnění Financování^ Odpovědnost^ Zapojení PSpBB

1.

1. Spolupráce na projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města 1.1 příprava a vytvoření Akčního plánu 2022 – 23 1.2 projednání Akčního plánu v orgánech města

průběžně 12/

TA ČR MUNI, ÚG AV

ČR, PSpBB spolupráce na projektu, vytváření AP, informování o průběhu projektu, projednání

1.

2. Spolupráce s odbory MMB 2.1 informování o činnosti PSpBB 6/

PSpBB, OZ bere na vědomí

3. Rozvoj spolupráce s městskými částmi v oblasti odstraňování bariér 3.1 představení činnosti PSpBB na Sněmu starostů 1x ročně 12/

PSpBB, OZ bere na vědomí

1.

4. Zapojení PSpBB do předprojektové a projektové přípravy staveb 4.1 oslovení vedoucích odborů a ředitelů městských firem – představení činnosti a možnost konzultací 6/

PSpBB, OZ, OD, OI bere na vědomí

1.

5. Navázání spolupráce s SÚ 5.1 oslovit SÚ s nabídkou spolupráce 5.2 příprava programu školení

7/

12/

PSpBB bere na vědomí, vytvoření programu školení, konzultace

6. Navázání spolupráce s DI PČR 6.1 informovat DI o činnosti PSpBB 7/

PSpBB bere na vědomí

1.

7. Audit bezbariérovosti základního školství v Brně 7.1 spolupráce s OŠM MMB (kontakty na ZŠ + dostupná přístupnost) 7.2 nastavit parametry pro mapování přístupnosti na ZŠ

6/

12/

OZ, OŠM

nastavení parametrů pro mapování, projednání

1.

8. Vytvoření metodiky pro úpravu „seniorských“ bytů ve správě městských částí 8.1 navázání pilotní spolupráce s MČ

 1. 2 vytvoření metodiky a parametrů pro úpravy, pasport 8.3 projednání v PSpBB, 8.4 představení městským částem

2/

4/

6/

průběžně

PSpBB vypracování metodiky, projednání, spolupráce s MČ

1.

9. Vytvoření postupů pro MMB na informování osob se sluchovým znevýhodněním (tlumočení do ČZJ, přepis ad.) 9.1 shromáždit a zpracovat informace o možnostech

12/2021 PSpBB bere na vědomí

1.

10. Podpora zrovnoprávnění držitelů zahraničních analogií průkazů ZTP s těmi tuzemskými tam, kde to město (jako třeba zřizovatel nebo objednatel služby) může ovlivnit 10.1 participace na jednáních pracovní skupiny

průběžně spolupráce v rámci pracovní skupiny DPMB pro oblast dopravy

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno

Akční plán 2021 byl schválen na 22. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno dne 3.6.2021.

1./2.

 1. Příprava realizace a financování bezbariérových úprav 11 .1 vytvoření harmonogramu přijetí podnětů na bb úpravy, jejich projednání, vyhodnocení a financování 11 .2 zpracování podnětů na bezbariérové úpravy 11 .3 návrhy konkrétních bezbariérových úprav

průběžně

průběžně 6/

OD

10 mil. Kč

PSpBB, OZ, OD, BKOM, DPMB

zpracování podnětů, výběr vhodných bb úprav, projednání, konzultace v oblasti přípravy a realizace, financování

2.

12. Realizace obchozích tras 12.1 zmapování informací o realizaci obchozích tras v případě stavby

12/

PSpBB, OZ spolupráce při shromažďování informací, návrh dalšího postupu 2.

 1. Realizace work-out hřiště/cvičebních prvků pro vozíčkáře 13 .1 konzultace návrhů lokalit a užití prostoru

průběžně OS 1,2 mil. Kč

OS konzultace k umístění a požadavkům na užití 2.

 1. Konzultace k bezbariérovému řešení staveb (zejména PD) 14 .1 konzultační činnost PD, kontrolní dny, VV apod.

průběžně OZ 200 tis. Kč

PSpBB konzultační činnost, bere na vědomí

2.

15. Užívání veřejného prostoru 15.1 zmapovat možnosti kontroly užívání veřejného prostoru

12/2021 PSpBB spolupráce při shromažďování informací, návrh dalšího postupu 2.

 1. Vytipování dva projektů vhodných pro přihlášení do PARO 2022 16 .1 návrh dvou projektů do PARO 2022

11/ 2021 PSpBB návrh možných projektů pro podání do PARO

 1. Vytipování zásadních městských projektů pro konzultace 17 .1 výběr zásadních městských staveb pro stálý dohled a konzultace

průběžně PSpBB konzultace bb řešení, účast na kontrolních dnech apod.

3.

 1. Podpora osvětových a vzdělávacích projektů 18 .1 projekt Brno je i moje město V 18 .2 účast na Evropském týdnu mobility (9/2021) 18 .3 akce „Neboj se mě“ – osvětová kampaň na podporu osob se zrakovým postižením 18 .4 akce „Roztoč to“ – osvětová kampaň na podporu osob s tělesným postižením

průběžně (9/2021) (9/2021) (9/2021)

dotace OZ 0,- Kč 20 tis. Kč 20 tis. Kč

HandMedia OD, OZ, NNO OZ, NNO OZ, NNO

konzultace, spolupráce na organizaci a přípravě akce, návrhy aktivit, prezentace činnosti PSpBB a města v této oblasti

3.

 1. Web PSpBB 19 .1 příprava a tvorba webu 19 .2 zajištění předání a správy webu PSpBB po skončení projektu TAČR

8/

12/

TAČR

PSpBB, projekt. tým OZ, OMI

spolupráce při vytváření podoby, rozsahu a zaměření webu, zajištění obsahu webu, projednání s OMI MMB

Poradní sbor RMB pro bezbariérové Brno

Vysvětlivky: Oblast 1: koncepční a metodická činnost Oblast 2: konkrétní podněty na stavební/jiné úpravy Oblast 3: osvětová činnost pro veřejnost

tram zastávka – tramvajová zastávka bus zastávka – autobusová zastávka VPS – vyhrazená parkovací stání pro ZTP MMB – Magistrát města Brna MČ – městská část MP – Městská policie Brno HZS – Hasičský záchranný sbor DI PČR – Dopravní inspektorát Policie České republiky SÚ – stavební úřad VŠ – vysoké školy

DATUM: 21. 05. 2021

VYHOTOVIL: Eva Rossi

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY 2021

A) zajištění financování níže uvedených akcí (ZMB 22. 6. 2021):

 1. Královo Pole, nádraží – doplnění vodicích linií (realizace stavby) ORG 2264, §2219. 1,950.000 Kč BKOM
 2. Ul. Kuršova, Teyschlova – 2 místa pro přecházení (projektová dokumentace + realizace stavby) 400.000 Kč BKOM
 3. Drobné bezbariérové úpravy (realizace max.do 40 tis.) 500.000 Kč BKOM
 4. Bělohorská – Ostravská – úprava přechodu pro chodce (realizace stavby) 92.000 Kč BKOM
 5. Ul. Vejrostova – Fleischnerova – úprava přechodu pro chodce (PD a realizace stavby) 200.000 Kč BKOM
 6. Ul. Pellicova – bezbariérové úpravy (PD a realizace stavby) 790.000 Kč BKOM
 7. zastávky Hrnčířská – bezbariérové úpravy zastávek MHD 3,500.000 Kč DPMB CELKEM 7,432.000 Kč

B) prověření staveb a příprava k financování (ZMB 7.9.2021) – na základě domluvy Ing. Antonovičová místa prověří, navrhne nejvhodnější řešení a následně Ing. Knesl (BKOM a.s. ÚDI) zajistí projekt a nacenění:

 1. Bezbariérové úpravy prostranství před poliklinikou Bílý dům
 2. Zastávky trolejbusů Kotlářská – doplnění hmatné dlažby (předpokládá se čerpání z Drobné bezbariérové úpravy)
 3. Zastávka Malinovského nám. ve směru do Řečkovic – doplnění hmatné dlažby (předpokládá se čerpání z Drobné bezbariérové úpravy)
 4. Bezbariérové úpravy chodníku Kosmonautů – Kroupova
 5. Ul. Karpatská – úprava místa pro přecházení
 6. Bezbariérová úprava vstupu do budovy PdF MU Poříčí 9 (Mgr. Rossi ověří, zda lze financovat přístup k budově v majetku jiného subjektu)

C) projednání s OD MMB – zda je možná realizace

 1. přechody Hněvkovského, Černovická

Stáhnout ve formátu PDF