Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis ze 23. setkání

DATUM: 9. 9. 2021 v 10.00 hod

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

ZÁPIS Z 23. SETKÁNÍ PORADNÍHO SBORU RMB PRO BEZBARIÉROVÉ BRNO

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Přehled bb úprav 2021 + informace o konzultacích (Rossi, E.),
 2. Akční plán pro odstraňování bariér 2022 a 2023, aktuální stav (Šerý, O.),
 3. Aktivity Centra dopravního výzkumu, v.v.i. pro osoby se zdravotním znevýhodněním (Ing. Dagmar Pospíšilová),
 4. Aktuální stav otevřených technologií, které lze zdarma využít pro návrh a provoz přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě – Ministerstvo dopravy ČR (Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D. řešitel projektu),
 5. Různé.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: Zahájení: předseda PSpBB Mgr. Petr Hladík přivítal všechny přítomné vč. hostů: Ing. Martin Pichl, Ph.D. (Ministerstvo dopravy ČR) a Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D., (řešitel projektu), Ing. Dagmar Pospíšilová (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i). Z jednání byla omluvena tajemnice PSpBB Mgr. Eva Rossi pro nemoc.

 1. Přehled bb úprav 2021 + informace o konzultacích (Rossi, E; Antonovičová, M.)

Kucielová informovala členy PSpBB o financování bb úprav pro roku 202 1 :

 • proinvestováno celkem 9 692 000 Kč, zbývá 308 000 Kč
 • z drobných bezbariérových úprav byla použita částka 40 000 Kč, zbývá 460 000 Kč (prověříme, zda je možné převést do roku 2022).

Komentáře: Hladík: informoval PSpBB, že zvažuje využití zbylých finančních prostředků pro úpravu objektu pro ParaCENTREM Fenix,

Antonovičová: konzultace pravidelně probíhají, odstraňují se chyby Osová – přidávají se další prvky Campus cyklostezky jsou tady provedeny špatně, Ing. Bielko byl o tomto problému informován (je to na zásadní koncepční řešení) Hladík: prosí o mapový rozsah tohoto problému Lahoda: červená dlažba, ideálně přehodit Antonovičová: zmapujeme a budeme řešit koncepčně Antonovičová: Plotní byla konzultována s prováděcím dozorem a panem Sobolem Hladík: Plotní – Zvonařka svolat jednání

Úkol: 1.1. s volat jednání ohledně Plotní a Zvonařky

 1. Akční plán pro odstraňování bariér 2022 a 2023, aktuální stav (Šerý, O.)

Šerý představil aktuální stav Akčního plánu, v polovině srpna proběhlo jednání na Odboru zdraví, ze kterého vzešel postup projednávání – na 24. setkání PSpBB se předpokládá představení Akčního plánu po zapracování všech připomínek.

Do konce roku je potřeba nechat Akční plán minimálně projednat Radou města Brna.

 1. Aktivity Centra dopravního výzkumu, v.v.i. pro osoby se znevýhodněním (Ing. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.)

Pospíšilová představila CDV (veřejná výzkumná instituce, zřízena podle zákona 341/2005 Sb., a je jedinou výzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy). Centrum bylo založeno rozhodnutím ministra dopravy k 1. lednu 1993 jako právní nástupce českých částí do té doby federálního Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. CDV pokračuje v činnosti, která započala v roce 1954 a tedy má již více než šedesátiletou tradici. Pospíšilová představila činnost CDV:

 • udržitelná doprava a diagnostika dopravních staveb
 • dopravní inženýrství, bezpečnost a strategie v dopravě
 • dopravní technologie a vliv lidského faktoru na dopravu, psychologie v dopravě V letošním roce je řešitelem projektu „ Doporučení pro bezpečný pohyb osob se zdravotním znevýhodnění“ , cílem kterého je zpracování doporučení v souladu s Národním plánem podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021 – 2025. Projekt je podporován Ministerstvem dopravy ČR, odborem strategie. Zpracovaný materiál bude mimo jiné sloužit jako podklad pro realizaci osvětové kampaně a bude využit i v rámci vzdělávání v dopravní výchově pro žáky a studenty všech úrovní vzdělávání. CDV také spolupracuje v rámci zjišťování nejpalčivějších problémů při pohybu po chodníku či přecházení komunikace s organizacemi Unie neslyšících – pan Poláček, Tyflocentrum – pan Konečný, s Ligou vozíčkářů
 • paní Jirsová a dalšími. Cílem CDV je navázat spolupráci s PSpBB.

Závěr: Členové PSpBB souhlasí s navázání m spolu práce s CDV.

 1. Aktuální stav otevřených technologií, které lze zdarma využít pro návrh a provoz přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě – Ministerstvo dopravy ČR (Ing. Tomáš Tvrzský, Ph.D., řešitel projektu)

Pichl představil spolupráci na projektu, který nese název „Využití mapových podkladů Zabaged pro návrh přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě“. Tvrzský prezentoval výsledky dosažené při řešení projektu Beta2 TAČR , které lze shrnout následovně:

 • pro kvalitně fungující navigační aplikaci je nutné, aby byly kvalitně vyřešeny všechny tři hlavní části systému, tj. kvalitní mapové podklady, kvalitní navigační aplikace a přesné určení polohy koncového uživatele. Pokud kterákoli část systému je výrazně horší než zbylé, vede takový stav k degeneraci celkové kvality systému pro navigaci nevidomých,
 • v rámci řešení projektu byly vytvořeny nástroje pro doplnění mapových podkladů o atributy potřebné pro navigaci nevidomých, byla vytvořena datová vrstva pokrývající území Prahy a navigační software byl testován s reálnými uživateli (SONS),
 • všechny výsledky projektu (tj. mapová data, navigační aplikace, GIS nástroj) jsou dostupné zdarma s volbou licencí k dalšímu použití, a to včetně zdrojových kódů (v případě zájmu je možné se obrátit na Ing. Pichla). Společnost DYNAVIX a.s. a její vývojový tým se zabývají vývojem navigačních systémů a zpracováním digitálních vektorových map již od roku 2003. Dynavix a.s. disponuje v Česku unikátním know-how a zkušenostmi pro vývoj navigačního softweru, pro zpracování digitálních vektorových map a jejich každodenního využití, např. pro různá klientská navigační řešení nebo pro webový mapový portál.

Komentáře: Konečný: linie, které jsme dodávali my se dodávali do map Tvrzský: SONS – dávat připomínky Konečný: nemá to dokonalý systém, je řešení na stanovení polohy? Konečný: kde člověk získá informace o tom, že tam bylo přidáno tlačítko? Tvrzský: dát do GIS tyto informace není problém Osman: 1. problém je aktualizace, 2. jaký nabízíte projekt pro Brno? Tvrzský: osvěta a najít nástroje na realizaci Osman: mě by zajímalo kolik by to za Brno stálo Tvrzský: statisíce korun by stál celý projekt Osman: odezva od uživatelů je? Tvrzký: velmi malá, je to volně dostupné, měli jsme semináře, pak přišel do toho covid Tvrzský: má několik pohledů na výše uvedenou věc, je to chápáno jako podpůrná informační pomůcka Antonovičová: vadí mi, že žádná aplikace není dotažená do konce, jsem pro to, aby ministerstvo navrhlo jednotný systém

 1. Různé Konečný: nejsou dotažené vodící linie u Grandu, jsou tam sice stanoviště, ale autobusy zastavují i mimo ně, jako např. Student Agency, nevidomí se k nim nemůžou dostat, chybí tam označníky.

SEZNAM ÚKOLŮ:

1 .1. s volat jednání k Plotní a Zvonařka

Termín dalšího setkání PS : 21. 10. 2021 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Zapsala:

Mgr. Eva Rossi (tajemník PSpBB) ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

Stáhnout ve formátu PDF