Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis ze 25. setkání

DATUM: 09. 1 2. 2021 v 10.00 hod

ÚČASTNÍCI: viz prezenční list VYHOTOVIL: Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. návrh Zprávy o činnosti PSpBB,
 2. definice doporučení pro Radu města Brna
 3. informace o rozpočtu pro rok 2022 pro oblast bezbariérovosti,
 4. schvalování návrhu Akčního plánu pro odstraňování bariér 2022- 2023 ,
 5. zpětní vazba k prezentaci otevřených technologií pro návrh a provoz přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě MD ČR,
 6. návrh termínů setkání PSpBB v 1. pol. 2022,
 7. různé.

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

Rossi zahájila setkání PSpBB a omluvila předsedu Mgr. Petra Hladíka pro jeho pracovní vytížení a další členy sboru.

 1. Návrh Zprávy o činnosti PSpBB

Rossi se omluvila členům PSpBB, že nebyla vypracovaná informativní zpráva za rok 2020, informativní zpráva bude tedy zpracována za období 1/2020 – 12/ 2021 a předložena RMB. Představila jednotlivé části zprávy a vyzvala členy PSpBB k připomínkování a doplnění zprávy prostřednictvím ISu – termín do 15.1.202 2. Následně bude zpráva dopracována a předložena na dalším setkání ke schválení PSpBB a následně předložena RMB.

Komentáře: Antonovičová: umístění cyklostojanů je projednané a správně umístěné, netvoří na chodnících překážky, mají vyhrazené místo Tichý: umístění některých cyklostojanů se vrátí k projednání Antonovičová: IDS Nový Lískovec – zjistit situaci o chodníku

Závěr : Přítomní členové PSpBB souhlas í se strukt urou informativní zprávy o činnosti.

Úkol : 1 .1. členové PSpBB: připomínkovat informativní zprávu prostřednictvím ISu, T: 15.1.

 1. Definice doporučení pro Radu města Brna

Rossi navrhla členům PSpBB možnost nadefinovat doporučení Radě města Brna pro oblast odstraňování bariér a předložit je RMB současně s informativní zprávou o činnosti. Tato doporučení by RMB mohla delegovat na dotčené odbory.

Komentáře: Antonovičová: zejména hlídat největší stavby Rossi: doporučení se mohou týkat také měkkých opatření – tlumočit důležitá jednání např. zastupitelstvo i do znakového jazyka Antonovičová: dále stavby jako Lesnická, Osová – špatná dostupnost pro nevidomé, důležitá jsou funkční řešení Sedlák: chystá se výstavba v prostoru vnitrobloku na Plynárenské – bezbariérové byty, podchytit bezbariérové zázemí, bezbariérové zastávky, atd…. Antonovičová: neví o této výstavbě nic Rossi: jsme zmíněni v investičním záměru, ale dál už ne Valtr Kneslová: ideálně řešit plošně

Závěr: Přítomní členové PSpBB souhlas í s předložením doporučení RMB současně se zprávou o činnost i.

Úkol : 2 .1. členové PSpBB: zaslat návrhy na doporučení pro RMB v řešené oblasti prostřednictvím ISu, T: 15.1.

 1. I nformace o rozpočtu pro rok 2022 pro oblast bezbariérovosti Rossi informovala členy PSpBB, že 7.12.2021 schválilo ZMB rozpočet města Brna na rok 2022 – pro oblast odstraňování bariér je schválena částku 10 308 000 Kč. Současně v rozpočtu OZ MMB bylo vyhrazeno 300 000 Kč na konzultace a další finanční prostředky na realizaci aktivit, osvětových kampaní apod.
 1. Schvalování návrhu Akčního plánu pro odstraňování bariér 2022 a 2023 Rossi rozdala členům PSpBB tištěnou verzi Strategického plánu pro postupné odstraňování bariér 2021 – 2030 a informovala členy PSpBB o projednání a schválení Akčního plánu pro postupné odstraňování bariér 2022 – 2023 :
 • PSpBB – schváleno per rollam 15 členy
 • následně projednáno s dotčenými odbory
 • 18.11.2021 Komise zdravotní a prorodinné politiky RMB
 • 24.11.2021 Rada města Brna
 • 7.12.2021 Zastupitelstvo města Brna - schváleno

Oba strategické dokumenty jsou k dispozici v elektronické podobě a budou uveřejněny na http://www.bezbarierovebrno.cz

 1. Z pětná vazba k prezentaci otevřených technologií pro návrh a provoz přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě MD ČR

Rossi požádala členy PSpBB, aby se vyjádřili k prezentaci otevřených technologií pro návrh a provoz přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě, která byla prezentována na 23. setkání PSpBB - prezentace MD vložena na IS.

Komentáře: Rossi: dá se z tohoto navigačního systému něco získat, je pro nás užitečná? Konečný: konzultoval s kolegy, aby to mohlo spolehlivě fungovat, tak je k tomu potřeba spousta aktuálních dat!!!, protože bez nich by to nefungovalo! Konečný: navigační systém, jak navrhovala firma Dynavix se zdá být nedotažená do konce

Úkol: 5 .1. členové PSpBB (Konečný, Antonovičová) : zaslat informaci k využití tohoto navigačnímu systému T: neodkladně

 1. N ávrh termínů setkání PSpBB v 1. pol. 2022 Rossi představila termíny 1. pololetí roku 2022:
  1. setkání 3.2.
  1. setkání 7.4.
  1. setkání 9.6. Setkání budou probíhat opět v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 3 7. Různé a) Rossi: dotaz veřejnosti: zastávky MHD Dělnický dům – plánují se instalace odjezdových elektronických cedulí s hlasovým výstupem pro nevidomé? Sedláček: projekt PARO, který je podpořený – projekt získal 2 326 hlasů od občanů města Brna, je na 10. místě a bude realizován.

b) Poláček: informuje PSpBB, že na hlavním nádraží v rekonstruované hale je nově nainstalovaná IS Rossi: požádala o zobrazení nového místa v mapové aplikaci – mapa přístupnosti pro sluchově postižené Poláček: zajistí

c) Antonovičová: odborné konzultace – ZŠ, MŠ, funkční hala na výstavišti, bazén za Lužánkami-komunikace,

d) Rossi: informovala členy PSpBB:

 • odeslán dopis na Dopravní inspektorát Policie ČR – informace o činnosti PSpBB a nabídka spolupráce
 • odeslán dopis na MMR ČR s žádostí o zařazení člena PSpBB do pracovní skupiny k nové vyhlášce o požadavcích na výstavbu (jménem předsedy PSpBB Mgr. Hladíka)
 • v nadcházejícím týdnu bude připraven a odeslán dopis na stavební úřady s informací o činnosti PSpBB, nabídkou spolupráce, možností konzultovat a nabídkou na přípravu školení bezbariérového užívání staveb

e) Poláček: informace o stanicích dobíjecích pro elektromobily Rossi: ke konzultacím jsme měli prozatím jednu Tichý: 6 stanic nabíjecích pro elektrovozidla, problém je v domech, musí tam dodrženo 3,5 metru – garážové stání (řeší HZS) Antonovičová: venku na parkovišti to není problém, nesmí zasahovat do chodníku Tichý: pošle seznam vytipovaných lokalit

f) Rossi: další podněty na bb úpravy:

 • zastávky MHD Dobrovského – výstup do vozovky
 • zastávky MHD Hybešova – výstup do vozovky Sedláček: jedná se o velkou investici – přeřešení dopravní situace, rozšíření vozovky, úprava kolejiště apod – není realizovatelné v brzké době Konečný: u výstupu do vozovky – z hlediska nevidomého doporučuje hlasové hlášení v tramvaji, že se jedná o tuhle zastávku s výstupem do vozovky, aby byl nevidomí informován o téhle zastávce dopředu (nezůstal stát ve vozovce) Konečný: Semilaso – výměna kolejí a povrch trianglu, není dořešeno navádění nevidomých – zařadit do návrhu bb úprav na rok 2022 Tichý: Štefánikova ul. je rovněž naprojektovaná Sedlák: požární čidla na ulici Cejl se budou vyměňovat

Setkání bylo ukončeno.

Termín 26. setkání PS pBB: 3. 2. 2022 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské nám. 1

Seznam úkolů:

 1. členové PSpBB: připomínkovat informativní zprávu prostřednictvím ISu, T: 15.1.
 2. členové PSpBB: zaslat návrhy na doporučení pro RMB v řešené oblasti prostřednictvím ISu, T: 15.1.
 3. členové PSpBB (Konečný, Antonovičová) : zaslat informaci k využití tohoto navigačnímu systému T: neodkladně

Zapsala: Mgr. Eva Rossi, tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou Dne 10 .1 2. 20 21

Stáhnout ve formátu PDF