Bezbariérové Brno

Poradní sbor Rady města Brna pro Bezbariérové Brno

Zápis ze 16. setkání

Zápis ze 16. setkání Poradního sboru RMB pro bezbariérové Brno

Termín setkání: 13. 02. 2020 v 10.00 hodin Místo setkání: Dominikánské nám. 1, zasedací místnost tajemníka č. 32, 1. patro Účastníci: viz prezenční listina

Program:

 1. návrh Informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB,
 2. zpráva o naplňování projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města,
 3. návrh Akčního plánu pro rok 2020,
 4. návrhy bezbariérových úprav pro rok 2020,
 5. příklady dobrých bezbariérových řešení: připomínky, přepracování, budoucnost (Osman, R., Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 6. příprava strategického plánu pro postupné odstraňování bariér (Osman, R., - Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města),
 7. harmonogram tvorby veřejné části IS (Osman, R., - Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města)
 8. různé
 • možnosti řešení oprav bezbariérových úprav v souvislosti se stávající cyklostezkou a nově projektovanou konečnou TT Kampus (Zajíček, D. – KAM)
 • informace o probíhajících stavbách (Antonovičová, M.)

Zahájení:

 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík přivítal všechny přítomné členy a popřál jim v novém roce hodně zdraví a pracovních úspěchů.

Rossi informovala všechny zúčastněné členy o dalších termínech sboru: 9.4.2020 – 9.00 hod, 11.6.2020 – 10:00 hod., místo bude upřesněno v pozvánce.

1. Návrh Informativní zprávy o činnosti PSpBB pro RMB

Rossi představila všechny body informativní zprávy o činnosti PSpBB za období 10/2018 do 12/2019, která bude vložena do informativního systému PSpBB. Všichni členové poradního sboru se mohou vyjádřit k těmto bodům prostřednictvím IS PSpBB. Úkoly: 1.1. vš ichni: do neděle 31.5. 2020 * doplnit a připomínkovat informativní zprávu v IS 1.2. Ing. Antonovičová: dodat přehled konzultací k bezbariérovému užívání staveb

**2) Zpráva o naplňování projektu Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru

města**

Rossi v krátkosti představila zprávu za rok 2018 a rok 2019 (v příloze).

Zpráva o projektu za rok 2018 – příloha č. 1 tohoto zápisu. Zpráva o projektu za rok 2019 – příloha č. 2 tohoto zápisu.

3. Návrh Akčního plánu pro rok 2020

Rossi nejprve zhodnotila naplnění AP uplynulého roku, informovala všechny členy, že se vše nestihlo zrealizovat z časových důvodů. Akční plán pro rok 2019 přílohou zápisu č. 3 , návrh Akčního plánu pro rok 2020 vložen do informačního systému PSpBB, Rossi požádala členy PS, aby napsali připomínky k akčnímu sboru do nového informačního systému PSpBB do konce května, do neděle 31.5.2020*. Rossi vyzvala členy PS, kteří mají problém s IS, ať se ozvou a domluví se termín na proškolení.

Akční plán pro rok 2019 – zhodnocení – p říloha č. 3 tohoto zápisu.

Úkoly: 3.1. všichni členové : do neděle 31.5 .2020* připomínkovat návrh Akční ho plán u 2020

4) Návrhy bezbariérových úprav pro rok 2020

Rossi: na bezbariérové úpravy pro rok 2020 je vyčleněno v rozpočtu 5 mil. Kč, jsou alokovány v rozpočtu Odbor dopravy (odpadá tím převádění z OZ na OD), tyto finanční prostředky budou uvolňovány na základě rozhodnutí PSpBB. Komentáře: Hladík: Veveří – Grohova – rekonstrukce proběhne v létě Žůrek: je to samostatná stavba Antonovičová: hlavní nádraží, některé věci jsou tam špatně zrealizované Mikulášová: Mendlovo náměstí velká akce, nyní v řešení, Vrubel: instalace tyfloinženýrských prvků-signálních pásů u přechodů pro chodce Zajíček: celá rekonstrukce byla v investičním záměru, narážíme na velké problémy Rossi: kontrola trasy Mendlovo náměstí – Poříčí, které přechody opravit Antonovičová: Křížová ulice se prověří Veřejnost: náměstí Míru, přechody kostel – smyčka a kostel – park, Antonovičová zkontroluje Veřejnost: zastávka Tylova, přístup na zastávku, PARO – nebylo realizováno Janča: roh Komenského náměstí a Údolní – zbudování nájezdu na chodník Zastávka Lesnická Konečný: Kr. Pole – nádraží, obnova umělé vodící linie v terminálu (nalepení vodící linie, kompletní rekonstrukce 2021 - 2022 vč. Nádražní budovy)

Návrh bezbariérových úprav pro rok 2020 – příloha č. 4 tohoto zápisu.

5. Příklady dobrých bezbariérových řešení: připomínky, přepracování, budoucnost

(Osman, R. – Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města)

Osman: poděkoval všem za spolupráci a komentáře – budou zapracovány, v budoucnu se uvažuje o zpracování dalších situací, případné náměty je možné zasílat (viz prezentace) prezentace příklady dobrých bb řešení – příloha č. 5 tohoto zápisu.

6. Příprava strategického plánu pro postupné odstraňování bariér (Osman, R., –

Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města) Osman: v letošním roce by měl být v rámci projektu zpracován strategický plán, který by do konce roku 2020 měl být schválen RMB (viz prezentace).

Plán bude zpracován ve spolupráci se členy PSpBB a z toho důvodu klade několik otázek:

 1. Jak dlouhý by měl být Strategický plán pro odstraňování bariér?
 2. Jakou strukturu by dokument měl mít?
 3. Mají vaše organizace data o cílových skupinách, která by byla vhodná pro analytickou část?
 4. Víte o jiných strategických dokumentech, ve kterých je přístupnost města řešena, a ve kterých?

prezentace Strategický plán – příloha č. 6 tohoto zápisu. Návrh zpracování SP – příloha č. 7 tohoto zápisu.

Úkoly: 6.1. všichni: do neděle 31.5.2020 * odpovědět na otázky

7. harmonogram tvorby veřejné části IS (Osman, R., - Strategické nástroje pro utváření bezbariérového prostoru města)

Osman: navrhnout způsob prezentace práce PSpBB, FB – ne (není, kdo by ho spravoval), newsletter, web je v plánu, máme IS PSpBB, na webu pracuje pan Martínek Komentáře: Hladík: web určitě ano, ale aby se dostali témata do veřejného sektoru, udělat kampaň dohromady s marketingem v dopravních prostředcích Janča: propagační kanál preferuje web Antonovičová: letáky ano, senior nemá počítač, informace se k němu tedy nedostanou

8. Různé

 • možnosti řešení oprav bezbariérových úprav v souvislosti se stávající cyklostezkou a nově projektovanou konečnou TT Kampus (Zajíček, D.-KAM) Zajíček: připraveny jsou 4 varianty, ale všechny jsou dosti nebezpečné, musíme svolat jednání: KAM, DPmB, BKOM, OD, OZ, Ing. Antonovičová a věc projednat a najít bezpečné řešení, variantu možná i mimo TT Kampus
 • informace o probíhajících stavbách (Antonovičová, M.), Antonovičová: ulice Lesnická – 2021 rekonstrukce Plotní – zjistit finální řešení Kino Scala – schodolez, bezbariérový záchod Náplavka: protipovodňová opatření 4.2. Úkol y: 8.1. Zajíček: svolat jednání – cyklostezka Kampus, najít vhodné řešení cyklost ezky

Termín dalšího setkání PS : 11. 6. 2020 v 10 hod. v zasedací místnosti tajemníka č. 32, Dominikánské náměstí 1, Brno *

Seznam úkolů:

 • 1.1. všichni: do neděle 31.5.2020 _ doplnit a připomínkovat informativní zprávu v IS
 • 1.2. Antonovičová: dodat přehled konzultací k bezbariérovému užívání staveb
 • 3.1. všichni: do neděle 31.5. 2020 _ připomínkovat akční plán 2020
 • 6.1. všichni: do neděle 31.5.2020 * odpovědět na otázky
 • 8.1. Zajíček: svolat jednání – cyklostezka Kampus, najít vhodné řešení cyklostezk y

*Vzhledem k situaci jsou upraveny některé termíny

Zapsala: Mgr. Eva Rossi tajemník PSpBB ve spolupráci s Bc. Jelenou Kucielovou (referentkou pro bezbariérovost)

Dne 14. 5. 2020

Aktualizace:

Setkání PSpBB dne 9.4.2020 bylo zrušeno s ohledem na opatření související s Covid-19, setkání dne 11.6.2020 bude tedy 17. setkáním.

Členové PSpBB byli dne 29.4.2020 z časových důvodů osloveni prostřednictvím emailu s návrhem na schválení bb úpravy v roce 2020 – zastávky Grohova (viz popis) Popis úprav: stávající zastávky Grohova v Brně na ulici Veveří neplní v žádném ohledu vyhlášku č. 398/ Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Největším problémem je nedořešený přístup k zastávkám. V nynější době je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace téměř nemožné zastávky využívat - podél celé zastávky se nachází zvýšený obrubník, který brání se na zastávky dostat nebo se naopak dostat ze zastávky na protější chodník. Dalším problémem je výška nástupní hrany, která je nyní 10 – 12 cm nad temenem kolejnice a chybějící prvky pro nevidomé a slabozraké v místě nástupiště i u přístupu k přechodu pro chodce. Úpravami zastávek dojde k značnému zlepšení z hlediska bezbariérového užívání staveb. U přechodu pro chodce v místě vozovky bude nově vytvořen ochranný ostrůvek, na nějž bude navazovat přístupová rampa k nástupním ostrůvkům. Tímto způsobem bude vytvořen nový přístup k zastávkám MHD. Vybudováním ochranného ostrůvku zároveň vznikne bezpečný prostor uprostřed komunikace a tedy rozdělení přecházení přes přechod pro chodce na dvě fáze.

Pomocí kasselských obrubníků se zvýší výška nástupní hrany na + 20 cm nad temeno kolejnice. V místě nástupiště, ochranného ostrůvku i v místě přístupu na zastávky budou doplněny prvky pro nevidomé a slabozraké. Základními použitými prvky budou kontrastní, signální a varovné pásy a vodící pásy přechodu. Vzhledem k tomu, že se zastávky nacházejí daleko od přechodu pro chodce se světelnou signalizací, jsou dané úpravy velmi přínosné, jelikož bude přecházení přes komunikaci značně bezpečnější. Největším přínosem ovšem bude přístupnost této zastávky pro osoby s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, osoby pokročilého věku, těhotné ženy a osoby doprovázející dítě v kočárku. Předpokládaná cena činí dle projektové dokumentace: 3,8 mil. Kč bez DPH.

Hlasování: Členové PSpBB v ětšinou hlasů schválili realizaci bb úpravy pro rok 2020 - zastávky Grohova (ul. Veveří) v celkové výši 3,8 mil. Kč (realizátorem stavby je Dopravní podnik města Brna, a.s.).

Stáhnout ve formátu PDF

Další přílohy